پنجشنبه 16 مهر 1383

با گروه شبکه تلويزيوني ZDF آلمان در تهران

گروه ZDF شبکه تلويزيوني آلمان در تهران عکس هايي از آماده سازي استاديوم آزادي، همراهان ايراني و ... کوچه و خيابان هاي تهران گرفته اند که با کليک اينجا مي توانيد آن ها را به ترتيب ببينيد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12811

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با گروه شبکه تلويزيوني ZDF آلمان در تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016