يكشنبه 27 دي 1383

وزنه بردارى را به حاشيه نكشيد! حسين حصارى، ايران

ديشب گروه اعزامى به اردوى سه هفته اى وزنه بردارى مركب از ۱۸وزنه بردار و يك مربى راهى بلغارستان شد. در گروه اعزامى هيچ يك از مدال داران بنام اين ورزش حضور نداشتند و اصغر ابراهيمى و محسن بيراوند در صف نفرات اعزامى شاخص تر از بقيه بودند.
على مرادى رئيس فدراسيون وزنه بردارى كه امروز در كادر رهبرى اين ورزش ازتجربيات وافرى بهره مند است، در اين باره گفت: وزنه بردارى ملك مطلق هيچ كسى نيست و ما در تلاشيم كه تمام زحمتكشان اين ورزش را مورد توجه قرار دهيم. اگر نامداران به دلايل ويژه از حضور در كلاس بلغارستان كنار مى كشند برنامه وزنه بردارى نه مختل مى شود و نه تعطيل. بهمن زارع براى ما با ديگران تفاوتى ندارد و اگر حمايت فدراسيون از اين مربى نبود، ايشان هيچ وقت مطرح نمى شدند، ولى امروز فدراسيون وزنه بردارى وقتى به سوى ايوانف توجه نشان مى دهد بايد از او حمايت كند و در آغاز اين راه طولانى خلاف خواسته هاى او وارد عمل نشود. استويچف مربى بزرگى بود كه در حد انتظارات وزنه بردارى ايران ظاهر نشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ناموفق بودن وى دلايل ويژه اى داشت كه ما نمى خواهيم ايوانف هم به سرنوشت او گرفتار شود. بزرگان وزنه بردارى بايد تابع نظر خبرگانى باشند كه رأى به بازگشت ايوانف داده اند. امروز وزنه بردارى ما به لطف مردان گمنام و پرتلاش صاحب پشتوانه است، پشتوانه هايى كه امروز در پشت سر نامداران صف كشيده اند و تنى چند از آنها به اردوى تداركاتى سه هفته اى بلغارستان راهى شدند كه صاحب حق هستند. چه كسى و چه ارگانى بايد حق مطلب را درباره اين كوشندگان گمنام ادا كند! فدراسيون وزنه بردارى بايد پاسخگو باشد و مسلماً زارع را فدراسيون وزنه بردارى مثل گذشته حمايت خواهد كرد. ولى اجازه بدهند كه ما بواسطه حضور ايوانف با نظر او كار فنى را آغاز كنيم. امروز عبدالرضا اسدى براى تجربه اندوزى به سوى بلغارستان رفت. فردا در ميدانهاى بعدى شايستگان ديگر به ميدان خدمت دعوت مى شوند. ما ترجيح مى دهيم صلاح وزنه بردارى را بالاتر از همه چيز در اولويت قرار دهيم.
حسين حصارى

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17017

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزنه بردارى را به حاشيه نكشيد! حسين حصارى، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016