سه شنبه 4 مرداد 1384

آزمون اراده و قدرت، ناگفته هاى دنياى ورزش، پرديس شكيبا، ايران

بيشتر انسان ها مدت كوتاهى بعد از آموختن راه رفتن ، دويدن را هم تجربه مى كنند.
دوچرخه سوارى يكى از تفريحات و ورزشهاى اكثر كودكان و نوجوانان است.
با شنا هم بيشتر مردم آشنايى دارند. حتى اگر در حد شلپ شلوپ كردن باشد.
اما چند درصد از ما مى توانيم حرفه اى بدويم، شنا يا دوچرخه سوارى كنيم!!؟
و چه تعداد ازحرفه اى هاى يكى از اين رشته ها مى توانند در هر سه رشته حرفى براى گفتن داشته باشند؟!
تولدى ديگر
ارديبهشت ماه سال جارى، فدراسيونى به فدراسيون هاى ورزشى كشور اضافه شد. فدراسيونى تحت عنوان ورزشهاى سه گانه (Triathlon).
«Triathlon» چيست؟
اين رشته ورزشى عبارت است ازتركيب وانجام سه رشته ورزشى به صورت پى درپى. برنده اين مسابقات شخصى است كه در كوتاهترين زمان ممكن هر سه مرحله را به اتمام برساند.
تاريخچه ورزش سه گانه
نخستين مسابقه سه گانه در ۴ سپتامبر ۱۹۲۱ در فرانسه برگزار شد و آن را (Course Des Toris Sports) يا (مسابقه ۳ ورزش) ناميدند و شامل ۳ بخش دوچرخه سوارى (۷Km) ، (۵Km) و شنا (۲۰۰m) بود.
گرچه اين حركت ورزشى براى ۵۰ سال متوقف شد. اما سرانجام در سال ۱۹۷۲ شروع آن به شكل ورزش دوگانه درميان ساير ورزشها ديده شد. درآن سال شخصى به نام «David Pain» به مناسبت پنجاهمين سال تولدش اين مسابقات را كه شامل دو و شنا بود ترتيب داد.
گرچه عده اى المپيك سال ۱۹۰۴ را هم شامل ورزشهاى سه گانه مى دانند (شامل پرش ، پرتاب وزنه ودو ۱۰۰ متر) اما ورزش سه گانه اى كه امروزه مى شناسيم با آنچه در آن بازى ها اتفاق افتاد متفاوت است.
اين نوع اخير از رقابت ها در سال ۱۹۷۴ وارد دنياى ورزش شد. در جنوب كاليفرنيا عده اى دوست در كنار همديگر شروع به تمرين كردند، در ميان آنها ورزشكارانى از سه رشته ورزشى دو وميدانى ، شنا ودوچرخه سوارى ديده مى شدند. دو نفر از اعضاى اين گروه به نام «Jack Johnston» و «Don Shanahan» در ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۷۴ تصميم به برگزارى مسابقاتى از تركيب سه ورزش ذكر شده، كردند.
در شروع نگران بودند كه تعداد شركت كنندگان به حد مطلوب نرسد اما در كمال ناباورى ۴۶ ورزشكار در خط شروع در كنار هم قرار گرفتند.
در نخستين دوره هاى اين مسابقات ترتيب رشته درست برخلاف آنچه امروز انجام مى شود، بود (دو ـ دوچرخه سوارى وشنا) .
در سال ۱۹۷۸ يك افسر نيروى دريايى به نام (John Collins) زير شاخه اى از ورزشهاى سه گانه را معرفى كرد. او كه خود شناگر و دونده اى خوب بود اخبار مسابقات دوچرخه سوارى (Tour de France) را هم دنبال مى كرد و معتقد بود دوچرخه سواران ورزشكارانى قوى و توانمند هستند. به همين علت تصميم گرفت در ادامه حركت ۴ سال قبل نوع دشوارترى از ورزشهاى سه گانه را ارائه دهد كه آن را (Ironman) مرد آهنين ناميد.
در نخستين دور اين رقابت ها ۱۵ نفر شركت كردند كه تنها ۱۲ نفر آنان موفق شدند به خط پايان برسند.
اما امروزه بالغ بر ۳۰۰۰ نفر همه ساله در سرتا سر جهان در اين رقابت ها شركت مى كنند.
اتحاديه بين المللى ورزشهاى سه گانه (ITU) در سال ۱۹۸۹ در فرانسه تأسيس شد ودر آگوست همان سال نخستين رقابت هاى جهانى اين رشته برگزار شد. اين بازى ها در سال ۲۰۰۰ وارد المپيك شد. در شروع اعضاى اتحاديه (ITU) ۲۵ كشور بودند اما در حال حاضر بيش از ۱۴۰ كشور در آن عضو هستند.
در حال حاضر سه شاخه از ورزشهاى سه گانه به نام aquathlon ، duathlon وورزشهاى سه گانه زمستانى مسابقات جهانى خود را با برنامه ريزى ITU انجام مى دهند.
Aquathlon چيست؟
اين رقابت ها شامل دو بخش «دو» است كه در بين آن شنا انجام مى شود، ونخستين رقابت آن در سال ۱۹۹۸ انجام شد. شركت كنندگان در اين مسابقات ۱۰ كيلومتر شنا و دو بخش ۲‎/۵ كيلومترى دو انجام مى دهند.
Dualthon چيست؟
اين رقابت شامل ۲ بخش دو و يك بخش دوچرخه سوارى است.
مرحله اول دووميدانى شامل km10 است، پس ازآن Km40 دوچرخه سوارى و در انتهاى كار مجدداً Km ۵ دو وجود دارد.
Winter Triathlon چيست؟
اين رقابت شامل ۳ بخش دو، دوچرخه كوهستان و اسكى صحرايى است.(شامل ۸ كيلومتر دويدن - ۱۲ كيلومتر دوچرخه سوارى كوهستان و ۱۰ كيلومتر اسكى صحرايى) .
نحوه برگزارى مسابقات (Triathlon) يا سه گانه:
در اين مسابقات يك ساعت پيش از شروع مسابقه، رقابت كنندگان در محل انجام مسابقه حاضر هستند تا با مكان هاى شروع هر بخش مسابقه و پوشش و وسايل لازم آن بخش آشنايى پيدا كنند.
همان طور كه ذكر شد اين مسابقات با بخش شنا شروع شده، بلافاصله به دنبال آن دوچرخه سوارى و در انتها دووجود دارد.
بخش شناى مسابقات برخلاف ساير مسابقات شنا در استخرها و آبهاى آرام انجام نمى شود. شناگران بايد درآب رودخانه يا درياچه ها اين مرحله را انجام دهند و با زيركى از نيروى امواج و آب استفاده كنند و با كمك گرفتن از آن كار شنا را راحت تر انجام دهند. از آنجايى كه مانند فضاى استخر نقطه شروع و پايان مشخصى وجود ندارد، شناگر مى بايست پيوسته با هوشيارى ودر حاليكه سرش بالا و بيرون از آب است شنا كند.
- بعد از مرحله شنا رقبا از آب خارج مى شوند و به سرعت به سوى دوچرخه هايشان مى روند. در سال هاى نخست برگزارى اين مسابقات، چادرهايى جهت تعويض لباس هايشان وجود داشت. اما امروزه لباس شركت كنندگان به گونه اى طراحى شده است كه براى همه بخشهاى مسابقه مناسب است و تنها كافى است ورزشكار پس از ترك آب عينك شناى خود را رها كرده و كلاه دوچرخه سوارى و كفش مناسب آن را بپوشد. البته در برخى از مسابقات حتى كفشها نيز بر روى پدال دوچرخه نصب شده است و دوچرخه سوار در حين حركت آنها را مى پوشد.
شكل دوچرخه ها در اين مسابقات با دوچرخه هاى ساير مسابقات تفاوت دارد. شكل زين و فرمان و همچنين چرخ ها خاص اين مسابقه طراحى شده است. تا گروه عضلاتى كه قرار است درمرحله دويدن استفاده شوند نيز تقويت شود و اين دسته از ماهيچه ها انعطاف لازم را داشته باشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- بلافاصله بعد ازاين مرحله نفرات شركت كننده كفش دو مى پوشند و وارد مرحله نهايى مى شوند اين مرحله زمانى آغاز مى شود كه ورزشكار مدت طولانى در دو رشته ديگر فعاليت داشته است بنابراين بسيارى از عضلات خسته هستند!
نحوه اجراى عناصر رقابت (شنا ، دوچرخه سوارى و دو) در اين مسابقات تفاوت مختصرى با انجام جداگانه آنها دارد.
قوانين حاكم بر مسابقه
در اين مسابقه، حداقل زمان اجرا مطلوب است. به همين جهت هيچ كمك و همراهى در حين رقابت به شركت كننده داده نمى شود. به استثاى كسانى كه داوطلبانه به شركت كنندگان آب و غذا مى رسانند. در حقيقت برخلاف مسابقات دوچرخه سوارى كه چند نفر در اطراف دوچرخه سوار حركت مى كنند تا مقاومت هوا كم شود. در اين جا ، هيچ نوع كمكى وجود ندارد.
ورزشهاى سه گانه را مى توان به سه بخش تقسيم كرد.
۱) از شروع شنا تا شروع نخستين مرحله تغيير و تحول عناصر رقابت.
۲) از شروع مرحله اول تحول تا پايان مرحله دوم تحول
۳) از شروع تا پايان مرحله دو
براى هر ورزشكار بطورجداگانه اين مراحل محاسبه شده و درنهايت زمان كلى هم اعلام مى شود.
انواع اصلى ورزشهاى سه گانه:
۱ - Sprint :اين نوع از رقابت ها كه ساده تر از ساير انواع است شامل مرحله شنا (۸۰۰ متر يا كمتر) دوچرخه سوارى (Km20) و دو (۵ كيلومتر) است.
۲- المپيك: كه در بازى هاى المپيك انجام مى شود شامل ۱‎/۵ كيلومتر شنا، ۴۰ كيلومتر دوچرخه سوارى و ۱۰ كيلومتر دو است.
۳ - Ironman :شامل ۳‎/۸ كيلومتر شنا، ۱۸۰ كيلومتر دوچرخه سوارى و ۴۲ كيلومتر دو است.
در اين سرى از مسابقات هم مثل ساير ماراتون ها محدوديت سنى وجود دارد و شركت كنندگان بايد بالاى ۱۸ سال باشند.
ويك نكته جالب واقعى:
بهترين ركورد در مسابقات Ironman در بخش زنان تا به امروز كمى كمتر از ۹ ساعت و در بخش مردان كمى بيشتر از ۸ ساعت بوده است! (تصورش هم عضلات را خسته مى كند!!)

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25892

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزمون اراده و قدرت، ناگفته هاى دنياى ورزش، پرديس شكيبا، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016