شنبه 29 بهمن 1384

آمارهاى تكان دهنده از وضعيت دوپينگ در ايران، در جهان پيشتازيم! ايران ورزشیستاد ملى مبارزه با دوپينگ ايران، آمار نمونه گيرى ها تست هاى مثبت و منفى و در نهايت عملكرد اين ستاد را در سال ۲۰۰۵ ميلادى اعلام كرد.
در آمار منتشره، ۲۰۵ ورزشكار مورد آزمايش دوپينگ قرار گرفته اند كه ۱۷ درصد از آزمايش هاى صورت گرفته مثبت بوده است. يعنى ۲۹ ورزشكار ايرانى در سال گذشته دوپينگى از آب درآمده اند.
نكته جالب در گزارش ارايه شده از سوى ستاد ملى مبارزه با دوپينگ تفاوت آمارى آزمايش هاى صورت گرفته و جواب هاى مثبت در ايران و ساير كشورهاست.
به طور نمونه در كشور مالزى طى سال گذشته ۱۵۰۰ مورد نمونه گيرى صورت گرفته كه از اين تعداد تنها ۹ مورد مثبت بوده است يا در انگلستان از ۶ هزار مورد نمونه گيرى تنها ۱۲ مورد مثبت از كار درآمده و اينها نشان دهنده افزايش نتايج مثبت آزمايش دوپينگ در ايران است.
در همين راستا آمارها نشان مى دهد درصد نمونه هاى مثبت به آزمايش هاى صورت گرفته در جهان رقمى حدود ۹/۱ درصد است اما در ايران اين رقم به حدود ۲۰ درصد مى رسد. اين آمارها نشان مى دهد ورزش ايران به اين پديده شوم به شكل نگران كننده اى آلوده شده و بايستى فكرى اساسى براى آن كرد.
دكتر على طاهرى دبير اجرايى و سخنگوى ستاد ملى مبارزه با دوپينگ در اين زمينه مى گويد: «متأسفانه آمار نگران كننده است و متوليان ورزش كشور بايستى با حساسيت بيشترى نسبت به مسأله دوپينگ توجه كنند.»
وى ادامه مى دهد: ظرف يكى دو سال گذشته رسانه ها در ايران به اندازه تمام تاريخ ورزش كشور به مسأله دوپينگ پرداخته و نقاط روشن و تاريك آن را به اطلاع همگان رسانده اند. من اعتقاد دارم با شفاف سازى و اطلاع رسانى به موقع مى توان از گسترش دوپينگ جلوگيرى كرد.» و هرچه پنهان كارى شود نتيجه عكس خواهد داد. در آمار ارايه شده از سوى ستاد ملى مبارزه بادوپينگ تنها از ورزشكاران ايرانى و خارجى ۲۳ فدراسيون فعال كشور آزمايش به عمل آمده و ۲۵ فدراسيون ديگر از اين مسأله مبرا بوده اند.
در اين آمار به ۳۴ ورزشكار خارجى و ۱۷۱ ورزشكار ايرانى اشاره شده كه مورد آزمايش قرار گرفته اند. در ميان فدراسيون هايى كه از آنها آزمايش به عمل آمده كشتى و شمشيربازى با ۲۵ و ۱۸ نمونه گيرى در صدر قرار دارند و فدراسيون هاى اسكواش، بولينگ و بيليارد و كاراته با يك مورد كمترين سهم را دارا هستند.
در ميان فدراسيون هاى مورد اشاره تيراندازى و پرورش اندام كه هر كدام ۱۷ مورد نمونه گيرى داشته اند، فدراسيون پرورش اندام بيشترين نمونه مثبت را به خود اختصاص داده است. دكتر طاهرى با اشاره به اتفاقى كه براى فدراسيون وزنه بردارى افتاد و آنها را يك سال به دليل دوپينگ از ميادين بين المللى محروم كردند مى گويد: اگر آمارها واقعى باشد و اطلاع رسانى صورت گيرد ديگر اين مشكل ايجاد نمى شود. اين مسأله موجب شد تا حساسيت در اين فدراسيون افزايش يافته و سايرين نيز به اين موضوع مهم توجه كنند.
من اعتقاد دارم تمامى نهادها و ارگان ها بايد براى رفع اين معضل كمك كنند زيرا اين موضوع مسأله اى ملى است كه به وجهه ما در جهان لطمه مى زند. به همين خاطر از تمام فدراسيون ها خواسته ايم در زمان برگزارى مسابقات خود بند انجام آزمايش دوپينگ را نيز در قرارداد بگنجانند تا همگان به اهميت اين موضوع واقف شوند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در آمارهاى اعلامى همان طور كه اشاره شد ۲۵ فدراسيون مورد توجه قرار نگرفته اند به ويژه فدراسيون هايى نظير واليبال و هندبال كه حتى در رقابت هاى مقدماتى جهانى هم شركت داشتند.
دكتر طاهرى در اين خصوص مى گويد: امسال برنامه اى مصوب براى مبارزه با دوپينگ داريم و براساس جدول خاصى كه براى نمونه گيرى تعريف شده همه فدراسيون ها بايستى كه در نمونه گيرى شركت كنند. به ويژه به تيم هايى كه اعزام خارجى دارند حتماً توجه بيشترى خواهد شد. به طور مثال در رقابت هاى جهانى كشتى در سارى حضورى جدى داريم و از ورزشكاران خارجى و داخلى آزمايش به عمل خواهد آمد.
نكته جالب در آمار ارايه تنها ۷ مورد نمونه گيرى از فوتباليست هاست. دكتر طاهرى در اين مورد گفت: قرار است فدراسيون فوتبال طى گزارشى عملكرد خود را به ما ارايه كند.
در نزد فوتبالى ها اين كميته ضد دوپينگ فدراسيون است كه رأساً به انجام آزمايش اقدام مى كند. به هر حال آمار ارايه شده همان طور كه اشاره شد نگرانى هاى زيادى را مى تواند براى ورزش ما به دنبال داشته باشد و با توجه به اينكه رويدادهاى مهم و بين المللى همچون بازيهاى آ سيايى دوحه نيز در پيش است بايستى كه از حالا مسؤولان ورزش كشور فكر اساسى براى اين معضل كنند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28888

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آمارهاى تكان دهنده از وضعيت دوپينگ در ايران، در جهان پيشتازيم! ايران ورزشی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016