شنبه 13 اسفند 1384

آغاز مسابقات جام جهاني ژيمناستيك تهران، نتايج روز نخست، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۲/۱۳‬

مسابقات جام جهاني ژيمناستيك تهران با حضور ‪ ۴۶‬ژيمناست و در قالب ‪۱۴‬ تيم از روز گذشته در تالار دوازده هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران آغاز شد.

در اولين روز اين مسابقات كه در شش وسيله برگزار شد، نتايج زير بدست آمد:
حركات زميني
..................

‪ ۱‬واهاگن استپانيان با ‪ ۱۴/۱‬امتياز ارمنستان
‪ ۲‬محمد مهدي گائيني " ‪ " ۱۴/۱‬ايران
‪ ۳‬ايويكا باگو " ‪ " ۱۳/۹۵‬كرواسي
‪ ۴‬تئودروس جفري وامس " ‪ " ۱۳/۸۷‬هلند
‪ ۵‬ماركو ماير " ‪ " ۱۳/۷۵‬اتريش
‪ ۶‬ماركو بالدوف " ‪ " ۱۳/۰۴‬اتريش
‪ ۷‬آرتيوم آوتيان " ‪ " ۱۳/۰۴‬ارمنستان
‪ ۸‬محمد ابوصالح " ‪ " ۱۳/۳۲‬اردن
‪ ۹‬كاپيل كاشيك " ‪ " ۱۳/۲۲‬هند
‪ ۱۰‬توميسلاو ماركوويچ " ‪ " ۱۲/۰۴‬كرواسي
دار حلقه
.......

‪ ۱‬فان گلدر با ‪ ۱۵/۸۲۵‬امتياز هلند
‪ ۲‬آنتو فوكين " ‪ " ۱۴/۹۵‬ازبكستان
‪ ۳‬واهاگن استپانيان" ‪ " ۱۴/۷۷‬ارمنستان
‪ ۴‬علي اياسي " ‪ " ۱۴/۰۶‬اردن
‪ ۵‬آرتيو آوتيان " ‪ " ۱۳/۹۲‬ارمنستان
‪ ۶‬ديپش ساهو " ‪ " ۱۳/۱۷‬هند
‪ ۷‬اولي تركل " ‪ " ۱۲/۹۷‬فنلاند
‪ ۸‬محمد ابوصالح " ‪ " ۱۲/۸۷‬اردن
‪ ۹‬حمزه قديرزاده " ‪ " ۱۲/۸۷‬ايران
‪ ۱۰‬قاندرا ميشرا " ‪ " ۱۲/۳۷‬هند
پارالل
......

‪ ۱‬ميتيا پتكوسك با ‪ " ۱۶/۰۲۵‬اسلووني
‪ ۲‬آنتون فوكين " ‪ " ۱۴/۹۲۵‬ازبكستان
‪ ۳‬واهاگن استپانيان " ‪ " ۱۴/۰۵‬ارمنستان
‪ ۴‬هاروتيون مردينيان" ‪ " ۱۳/۴۲۵‬ارمنستان
‪ ۵‬ديپش ساهو " ‪ " ۱۳/۰۲۵‬هند
‪ ۶‬احسان خداداد " ‪ " ۱۳/۰۱‬ايران
‪ ۷‬كاپيل كاشيك " ‪ " ۱۳/۰۰‬هند
‪ ۸‬تارق ابواياد " ‪ " ۱۲/۰۵‬اردن
‪ ۱‬محمد ابوصالح " ‪ " ۱۱/۷۲۵‬اردن
‪ ۹‬تيمور شهلا مازوف " ‪ " ۱۱/۰۹‬آذربايجان
خرك حلقه
.........

‪ ۱‬هاروتيون مردينيان با ‪ ۱۴/۹۲۵‬امتياز از ارمنستان
‪ ۲‬آنتون فوكين " ‪ " ۱۴/۵۷۵‬ازبكستان
‪ ۳‬محمد رمضانپور " ‪ " ۱۴/۴۷۵‬ايران
‪ ۴‬واهاگن استپانيان " ‪ " ۱۴/۳۲۵‬ارمنستان
‪ ۵‬ماركو بالدوف " ‪ " ۱۴/۰۲۵‬اتريش
‪ ۶‬علي اصغر مرزبان " ‪ " ۱۴/۰۲۵‬ايران
‪ ۷‬تارق ابواياد " ‪ " ۱۲/۹۷۵‬اردن
‪ ۸‬ساغر المولا " ‪ " ۱۲/۰۵‬كويت
‪ ۹‬قاندرا ميشرا " ‪ " ۱۲/۰۴‬هند
پارفيكس
.......

‪ ۱‬ماركو ماير با ‪ ۱۵ /۲‬امتياز از اتريش
‪ - ۲‬آلجاز پيگان " ‪ " ۱۵/۰۰‬اسلواني

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۳‬جفري وامس " ‪ " ۱۵/۷۵‬هلند
‪ ۴‬جان زوندرلند " ‪ " ۱۵/۰۰‬هلند
‪ ۵‬يوهاتانسكانن " ‪ " ۱۴ /۶۲۵‬فنلاند
‪ ۶‬هاروتيون مردينيان " ‪ " ۱۳/۶۷۵‬ارمنستان
‪ ۷‬قاندرا ميشرا " ‪ " ۱۳/۰۵‬هند
‪ ۸‬فهد القانم " ‪ " ۱۲/۹۲۵‬كويت
‪ ۹‬سريع سوقومونيان " ‪ " ۱۲/۸۲۵‬ارمنستان
‪ ۱۰‬ديپش ساهو " ‪ " ۱۲/۷۱‬هند
پرش خرك
........

‪ ۱‬ماركو ماير با ‪ ۳۱/۴۵‬امتياز از اتريش
‪ ۲‬حسن المبارك " ‪ " ۳۱/۳۷۵‬عربستان
‪ ۳‬جفري وامس " ‪ " ۳۱/۱۵‬هلند
‪ ۴‬ديپش ساهو " ‪ " ۳۰/۹‬هند
‪ ۵‬آرتيو آوتيان " ‪ " ۳۰/۷۵‬ارمنستان
‪ ۶‬علي اياسي " ‪ " ۳۰/۰۵‬اردن
‪ ۷‬حسن الحلالي " ‪ " ۳۰/۲۲۵‬عربستان
‪ ۸‬ايويكا باگو " ‪ " ۳۰/۱۲۵‬كرواسي
‪ ۹‬واهاگن استپانيان " ‪ " ۳۰/۰۰‬ارمنستان
‪ ۱۰‬جواد الحرز " ‪ " ۲۹/۴۷۵‬عربستان

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/29146

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آغاز مسابقات جام جهاني ژيمناستيك تهران، نتايج روز نخست، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016