سه شنبه 7 مهر 1383

دعوت از تجمعات ، فعالین و همراهان برای تشکیل نهادهای محلی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک

دوستان عزیز
همانطور که می دانید طبق تصمیم گردهمائی سراسری جمحوریخواهان دمکرات و لائیک ، شورای هماهنگی منتخب می باید با پیوستن نمایندگان واحدها و گروههای کار سراسری تکمیل گردد تا ضمن تامین دخالت فعال نهادهای محلی و گروههای کار در تصمیم گیریها ، وظایف محوله به این شورا با هماهنگی و کارائی بالاتری عملی گردد . بر همین مبنا از تمامی فعالین ، چه آنهائی که قبل از گردهمائی سراسری در تجمعاتی گرد آمده بوده اند و چه آنهائی که بصورت فردی در تلاشهای جمهوریخواهانه شرکت داشته اند ، دعوت میکنیم تلاش برای تشکیل نهاد ها را - با هدف گردآوری تمامی گرایشات سیاسی دمکرات و لائیک در محل استقرار آن - تسریع کرده و نمایندگان خود را برای پیوستن به شورای هماهنگی معرفی نمایند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با توجه به اینکه بدلیل کمبود وقت ، گردهمائی پاریس نتوانست تعریف معینی از تناسب نماینده یا نمایندگان هر نهاد با تعداد همراهان گرد آمده در آن را بدست دهد ، شورای هماهنگی در نشست یکشنبه نوزده سپتامبر تصمیم گرفت تا روشن شدن این تناسب ، از هر واحدی که بر پایه ی تصمیمات گردهمائی پاریس خود را متعلق به جمهوریخواهان لائیک و دمکرات میداند یک نماینده به جمع شورای هماهنگی به پیوندد . در عین حال گروه کار معینی برای بررسی دقیقتر این مسئله تشکیل خواهد شد تا راه حل مناسبی در قبال این موضوع بدست آید .
لازم به تاکید است که پروسه ی پیوستن نمایندگان نهادها به شورای هماهنگی زمانبندی معینی ندارد . بدین معنا که هرگاه جمعی از همراهان در منظقه ی اقامت خویش قادر به تشکیل واحد جدیدی گردند ، می توانند نماینده ی خود را برای پیوستن به شورای هماهنگی معرفی نمایند .
برای معرفی نماینده می توانید از آدرس زیر استفاده نمائید :
jomhoori@hotmail .comشورای هماهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک
28.09.04

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12474

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دعوت از تجمعات ، فعالین و همراهان برای تشکیل نهادهای محلی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016