دوشنبه 5 بهمن 1383

26 سال گذشت!! محسن داوودى

كدام تحليل گر و مفسر و جامعه شناس و .... فرد واقعاً سياسى ِ مطلعى فكر ميكرد اين رژيم با چنين ساختار ضد مردمى و ضد فرهنگ جهانى با اين همه مخالف و اينهمه زندانى و اعدامى و اينهمه خسارت وارده به ميراث گذشته و سرمايه ى ملى و هويت اجتماعى ، اين همه سال، در اين عصر سرعت و تكنولوژى و آگاهى ، دوام بياورد؟

كدام عاقلى فكر ميكرد عده اى ديوانه ى قدرت و ثروث به اسم خدمت!!؟ سكان مملكتى را بگيرند كه مردمش بر عليه استبدادى، آن چنان به پا خواستند كه در دنيا بى نظير بود و قبول ِ استبدادى جديد، بى نظير تر!!؟

چه كسى فكر ميكرد....؟

ولى امروز در پايان 26 سال زمامدارى ناباورانه ى حكومت ِ ( به اسم جمهورى ِ) اسلامى ايران، هر كدام از ماها، با پرداختن بها هاى مختلف جانى، معنوى، عمرى، اقتصادى، فرهگى،.... به فكر چاره ائى هستيم تا چگونه از بندش رهائى، امور مملكت را به خسروان صالح بسپاريم تا صلاح ملك را دانسته، كارى كنند تا آبها رفته به جوى برگردد، سرمايه هاى هدر شده، باز آيد، هويت از دست رفته، ساخته شود، سازكارهاى خراب، آياد شود، آباديهاى فنا شده، بازسازى .........آيا براى ورود به چنين روزى ، درسى هست كه در اين سالها، نگرفته باشيم؟

اگر شما هم با من در جواب مثبت با تاكيد بسيار موافق باشيد، اجازه دهيد به يكى از آنها اشاره ى كوتاهى داشته باشم تا در سالگرد انقلاب 57 در كنار بقيه ى درسها از زبان و قلم ديگران قرار گيرد.

" انقلاب كردن مهم نيست، انقلاب را نگه داشتن مهم است"؛ آنهم با فشارهاى چپ و راست؛ آنهم با دسيسه ها و توطئه ها؛ آنهم با خريدن پنهان افراد محبوب شده يا كرده؛ آنهم ....


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آيا بهتر نيست در حالى كه همه ى ما به فكر دزديدن دوباره ى منار دزديده شده ى بدست گرفتن حاكميت خود هستيم، چاه مخفى كردن آن را از شر حوادث تجربه شده، هم ، حفر كنيم؟

چگونه؟

مهم همين جاست. كه چگونه؟ به نظر ميرسد يكى از راهها ميتواند گرفتن حس آزادى براى همه، احترام به اعتقادات ديگران مخصوصاً مخالفانمان، برخورد صحيح با انتقادات و احساس مسئوليت به پاسخگويى، .... و تخيل زندگى در فضايى بجز حكومت فردى و استبدادى باشد. نظر شما چيست؟

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17379

فهرست زير سايت هايي هستند که به '26 سال گذشت!! محسن داوودى' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016