سه شنبه 4 اسفند 1383

منافع ملی ما ایرانیان و انتخاب رهبری آینده، ن. مستشار

هر چقدر عرصه حیات بر حکوت اسلامی تنگتر میشود چه به لحاظ ناتوانی در پاسخگوئی نیازهای مبرم دمکراتیک
سرکوب آزادی خواهان افزایش می یابد در این اثنا فشارها و تهدیدات جهان غرب بر گلوی نظام حاکم افزون میگیرد
متعاقبا قانونمند است که در شرایط فعلی نیروهای مخالف رژیم خود را متحد سازند ولی این اتحاد هنوز صورت نگرفته است؟ چرا که نیروهای اپوزیسون در آغا ز پرژوه اتحاد بسر میبرند و چون متدولوژی متحد شد ن حول یک
هدف معین را بکار نبسته اند. اتحادورزی ما ایرانیان بسیار آهسته صورت میگیرد و اگرهم جامع عمل به خود بگیرد
بسیار برق آسا واحسا سا تی وبدون اندیشه وبرنامه شکل می بندد سئوال بر انگیز است چرا ملت ما همواره همچون
یتیمان بی سرپرست به د نبا ل یک پدر ویا راهبر نا جی گونه سرگردانند؟ در دوره معاصر به چند نمونه آن می توانیم
برخود نمائیم اولی سردار سپه درپی یک رکود ملی وآنارشیست سیا سی اجتماعی توانست خود رابه اریکه قدرت برساند و دومی خمینی مرتجع دردوره اخیربه علت عدم وجود سیا سیون آزموده خود را بعنوان ولی نعمت بلا منازع بر ملت
نازل نماید .درهر د و مورد فوق آن د ودر بدو اوجگیری خویش تعریفی از علت رکود ملی را مطرح نمودند که دقیقا
گره وخلا سیاسی کوتاه مدت اجتماعی را شناختند و خود را به عنوان حلال مشکلات جامعه متولی نمایند برای آنان تعریف منافع ملی همواره سیال بود و می توانستند بنا برشرایط موجود وصلاحدید خویش آنرا تغیردهند هیچگاه بعد از
انقلاب مشروطیت یک تعریف واحد از منافع ملی نداشته ایم.هم اکنون به مختصا ت برخی تعاریف می پردازم
1- از نظر محمد رضا پهلوی تعریف منافع ملی درصورت رسیدن به دروازه تمدن بدست می امد و هرکس خلاف آنرا
ابراز میداشت مجبورتحمل مشقات فراوان میشد.
2- دکترمصدق منافع ملی را درصورت اجرای ملی شدن نفت و موازنه منفی می دانست.
3- خمینی مرتجع منافع ملی میهن ما را در قا لب امت اسلامی که تمام کشورهای اسلامی را شامل می شد که در ضدیت
با غرب شکل می گرفت تبلیغ می نمود.
4- حزب توده منافع ملی رادرپیوند تنگا تنگ با اتحاد شوروی تبیین می نمود.
5- سازمان مجاهدین خلق منافع ملی را در صورت رسیدن برادرمسعود رجوی به قدرت تعریف می نماید که شعار
محوری آنان ایران رجوی رجوی ایران بیا ن آن نظر می باشد
اما تعریف منافع ملی بعنوان سئوال کلیدی وکدام یک از نیروهای سیاسی میتوانند در حال حاضرآنرا پیش برند هنوز روشن نشده است مادام که پاسخ این وظیفه مهم از طرف نیروهای سیاسی داده نشود پیرو آن آماج مبارزات ما تعین نمیگردد. در همین راستا در انتخاب رهبری عاجز خواهیم ماند -
اینک ما در آغاز فصل جدیدی قرار گرفته ایم فصلی عاری از پیچیدگی های سابق جهانی ودرعین حال برخوردار از
ظرافت های خشن عصر کنونی به قول احمد شاملو نه در رفتن حرکت بود نه درماندن سکون
گاهی اوقات اد بیا ت حما سی گذ شتگان ما تصمیم گیری عصر فعلی ما را بسیاراخلاقی ورستم گونه می سازد
وقتی ادمی به یاد ان شعر می افتد که پدر کشته را کی بود اشتی از ایجاد وفاق ملی نا امید میشود. ولی پراکند گی تا کی ؟
هر سا ل که با روز 22 بهمن مصادف می شویم نیروهای سیاسی که علیه رژیم سابق مبارزه کرده اند واینک علیه
حکومت اسلامی مبارزه میکنند برای مردم از زمان شاه سخن میگویند به 70 درصد ملتی که آن دوره را ندیده اند
به سیا ق رژیم کنونی به حکومت قبلی د شنام میدهند آنان مردم رابه وحشت می اندازند که چه گذ شته بدی داشتیم
آنان طوری آن وحشت را به مردم القائ میکنند که عذاب کنونی تازگی ندارد در دوره سا بق هم وضع بهتر از حالا نبود
این در حالی است که آنها تمام حقیقت را به مردم نمی گویند در ادامه نوشته هایشان می گویند افسوس که انقلاب را جاعلان دزدیدن و اگر آنها رهبری را بد ست میاوردند انقلاب پیروز میشد ( ( این در حا لی است که 90 درصد گروههای سیاسی به طور شفاهی اذعان میدارند که اگر رهبری به دست آنها می افتاد در وطن ما فاجعه ببارمی آمد ))
جامعه 36 میلیونی قبل از انقلاب بهشت نبود اما جهنم هم نبود شاه مستبدبود اما زمانه اش برای اکثریت مردم ما قابل زندگی بود در جریا ن انقلاب عقب مانده ترین اقشار جامعه به قدرت رسیدن هما ن تهید ستا ن مورد علاقه ما که در حسرت آن نشسته بودیم بعد ها آنها ما را سرکوب کردند همچون نیروهای بناپارت که از طبقات پائین جامعه بودند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1- دردوران قبل از حاکمان اسلامی زندگی برای فعالین سیاسی و بخشی از هنرمندان ورزشکاران مشکل بود.ولی بعد از انقلاب اسلامی به دستور خمینی مرتجع قلمها راشکستند وکشتار با فتوای مذهبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد
2- زنان که نیمی از جامعه را تشکیل میدهند از ازادیهای نسبی برخوردار بودند مشکلات وسرکوبهای فعلی وجود نداشت هم اکنون لااقل خواهان همان حقوق میباشند
3- ایرانیان در تبعید پناهجو بسیار ناچیز بودند درآنزمان با تهیه پاسپورت سفر بدون روادید به تمام دنیا با احترام ممکن بود ولی اینک با ما همچون مجرمین رفتار مینمایند.
4- استفاده انرژی اتمی بدون تهدیدخارجی می توانست بهره برداری شود.
5- خرد جمعی مردم میگوید که نسل گذشته در قبل از انقلاب اسلامی بهتر زندگی میکرد در عین حال بعضی ازمدیران
حکومت سا بق هم از حکومت انتقاد های داشتند ولی به علت استبداد حاکم شهامت ابرازآن را نداشتد.هم اکنون آنها میتوانند درساختمان ایران آزاد ودمکراتیک شرکت فعال داشته باشند
6- کمونیستها بعد از مبارزات چند دهه تجربیات فراوان در عرصه های گوناگون سیاسی علمی هنری کسب کرده اند
آنان در اینده میهن نقش به سزائی می توانند داشته باشند
7- نیروهائی درحاکمییت به امید خدمت به مردم تا کنون در قدرت یادر جبهه اصلاحات شرکت داشته اند ولی اگر متقاعد شوند که شانسی برای آن برنامه ها وجود ندارد همواره مقدشان را برای کنار زدن رژیم پاس بداریم
8- لغو حکم اعدام بعد ازسرنگونی حکومت اسلامی.
9- شعار محوری میتواند اینگونه تنظیم شود برای سرنگونی رژیم اتحاد عمل برای تعین حکومت آینده افتراق فکری و مراجعه به صندوق انتخا بات زیر نظر هئیت های بین المللی
10- دکترمحمد مصدق که از او به عنوان رهبر ملی نام میبریم یک شاهزاده قاجار بود که در جریان رای گیری مجلس شورای ملی در سال 1305 خورشیدی که هنوز رهبران مشروطییت حضور داشتند به نفع بقای سلطنت پوسیده قاجار تلاش نمود که دراقلیت ناچیزی قرار گرفت و مدتها منزوی شد ولی بعدها با بد ست گرفتن رهبری نهضت ملی شدن نفت به یک قهرمان ملی و جا ودانه تبدیل شد.میدان مبارزه را برای همه باز بگذاریم ایران سرای همه مبارزان راه آزای است.
11- قبل از آنکه خارجیها ما را در شهرهای تبعیدمان دور یک میز جمع کنند بهتر است خود آغازگر این اجتماع شویم
12- نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سرنوشت ساز است با تمام قوا درتحریم آن بکوشیم .میانه بازان سیاسی در راهند آنان را در افکار عمومی افشا سازیم
13- مملکتی را که در سا ل 1357 بی مهری کردیم در صدد سرفرازی آن باشیم با اشراف سیاسی برموانع کوچک فائق
ائیم به فکر فرزندان خود باشیم آنان به یک وطن آباد آزاد قانونمند با امنیت همراه عدالت چشم دوخته اند
14- تهدیدات نظامی بیگانگان را محکوم در عوض حمایت آنانرا در عرصه سیاسی میتوانیم خواستار شویم
15- شرایط جهانی همچون سا ل 1357 نیست که در سا یه اتحاد همگانی باز هم سر مردم کلاه گشاد برود به مردم باور
داشته باشیم مردم در عرض 27 سا ل تجربیات فراوانی اندوخته اند اگر با آنان رو راست باشیم چون از رژیم بیزار
شده اند به سوی اپوزوسیون میائیند با اعما ل فرقه ائی همچون گذشته آنها خشنود نیستند
16- ازهم اکنون باید در عرصه حقوق ملی برنامه های شفاف داشته باشیم
17- اخیرن توسط 8 نفر فراخوانی برای رفرا ندوم ملی جهت تغیر نظام درایران ارائه شده است که 4 نفر آنان در سرنگونی شاه شرکت داشته اند اما با همه این رضا پهلوی وداریوش همایون هم آنرا امضا کرده اند که این نشا نه
از بلوغ سیاسی ایشا ن می با شد این روند به تناوب در میا ن فعالان دیده میشود که جای خرسندی ملت در زنجیراست.
18- در عرض این 26 سا ل ایرانیا ن درسرتاسر جهان به کسب دانش علوم سیاسی دست یافته اند که در تاریخ بی نظیر
میباشد بهرگیری از آن برای جا معه ضروی می با شد.
19- کارگران نیازمند حزب خود میباشند این آرزو بدست خود آنان و بدون دخالت و قیومییت دیگران باید صورت گیرد
در کنار آن کشاورزان هم می توانند خود را سا زما ن دهند جامعه دمکراتیک محتاج نهاد های مردمی خودانگیخته میباشد
20- مطبوعا ت ورسانه های گروهی به عنوان رکن چهارم قانون اساسی آینده و به منزله آئینه تمام نما ی مملکت
می با شد .
به امید دست یابی وفاق ملی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18605

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منافع ملی ما ایرانیان و انتخاب رهبری آینده، ن. مستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016