دوشنبه 24 اسفند 1383

تاج زاده: امروز اقتدارگرایاني سـركار آمده‌انـد كه خطرناك‌ترین قسمت آن گروه‎هستند و تمام‎ فكر وذهنشان‎‎ كشتن است‎، شريف نيوز

مصطفی‎ تاج‎ زاده‎ گفت‎: «در صورت رد صلاحیت‎‎‎ معین‎، انتخابات نهمین دوره‎ ریاسـت جمهوری‎ را تحریم‎‎ می‎‌كنیم.»
به‎‎ گزارش‎ خبرنگار شريف نيوز، تـاج‎ زاده در دومین‎‎ جلسه‎‎ داخلی‎ جبهه مشاركـت‎ شهـرستـان كرج‎، افزود: «برخی‎ معتقدند كه‎ نبایـد در انتخابات‎‎ شركت كرد ولی‎‎ من‎ مـی‌گـویـم‎ اول‎ باید تلاش‎ كنیم‎ انتخابات‎ آزاد باشد و بعـد در انتخابات‎‎ شركت كنیم‎.»
معاون‎ سیاسی‎ سابق‎ وزارت‎ كشور با اشاره‎‎ به مجلس‎ امروزی‎‎ گفت‎: «قبل‎ از ریاست‌جـمهـوری آقای‎ خاتمی‎ بیشتر مسـئولان‎ كشـور از گـروه‎ محافظه‎ كـاران‎ بـودنـد، امـروز قسـمتـی‎ از محـافـظه‌‎‎‌كـاران‎ سـر كـار آمـده‌انـد كـه خطرناك‌ترین قسمت‎ آن گروه‎ هستنـد، امـروز اقتدارگرایان‎ بر سر كار آمده‌‌اند و تمـام‎ فكر و ذهنشان‎‎ كشتن است‎!»
وی‎ در ادامه‎‎‎ گفت‎: «زمانی‎ به جامعه كـامـل‎ دموكراسی‎ خواهیم‎ رسید كـه‎‎ هیـچ‎ گـروه و حزبی‎‎ توانایی حذف‎ گروه‎‎ دیگـر را نـداشتـه باشد.»
تاج‎ زاده‎‎ در پاسخ‎ به سوال‎ یكـی‎ از اعضـای‎ جبهه‎‎ مشاركـت‎ دربـاره ائتـلاف‎ بـا یـزدی‎ و كروبی‎، افزود: «من‎ كه‎ اصلا آقای‎ كروبی را قبول‎ ندارم‎ و بیشترین‎ ضربـه‎ را در مـجلـس‎ ششم‎ كروبی‎ به‎‎ ما زد. درباره آقای‎‎ یزدی نیز الان‎ خیلی‎ زود است‎ كه‎ با او ائتـلاف‎ كـنیـم‎، فكر می‌كنم‎ انتخابات‎‎ ریاسـت جـمهـوری‎ بـه‎ مرحله‎‎ دوم‎ كشیده شود، اگر آن‎ موقع‎ نیـاز باشد به‎ فكر ائتلاف‎ می‎افتیم‎.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تنها حضور آقای‎ رفسنجانی‎‎ در انتخابات‎‎ می‌تواند انتخابـات را یك مرحله‎ای كند.»

Copyright: gooya.com 2016