شنبه 6 فروردین 1384

تجمع اعتراض آميز شهروندان اصفهاني در 25 فروردين، گفتگوي پيمان پاک مهر با محمدعلي دادخواه

تبريز نيوز:سرويس اجتماعي:شهروندان اصفهاني در اعتراض به ساخت برج جهان نما تجمع اعتراض آميز ي در 25 فروردين ماه سالجاري انجام خواهند داد.

در اين خصوص گفتگويي با "محمد علي دادخواه"،حقوق دان و سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر انجام داده ايم که در زير آمده است.

تبريز نيوز:آقاي دادخواه ، به گزارش خبرنگار ما در اصفهان ،قرار است تجمع اعتراض آميز مردمي عليه ساخت برج جهان نما در اين شهر صورت گيرد.با توجه به اين که کانون مدافعان حقوق بشر تلاش هاي گسترده اي در خصوص رعايت حقوق بشر ،منجمله حفظ ميراث فرهنگي ايرانيان داشته و بويژه پيگير ماجراي برج جهان نما در اصفهان است،مي خواستم ما را از جزييات اين تجمع مردمي با خبر سازيد.

"محمد علي دادخواه":مردم اصفهان قصد دارند روز 5 شنبه 25 فروردين 84 ، پس از اخذ مجوز قانوني ، در اعتراض به ساخت برج جهان نما که از آن به عنوان شاخ کرگدن در ميان شهر نام مي برند تجمع اعتراض آميزي در برابر اين برج داشته باشند.شهروندان اصفهان خواهان تخريب برج جهان نما و اجراي نظر يونسکو هستند.با عنايت به اين که رييس جمهور هم خواستار آن شده متاسفانه شهردار {...} اصفهان از پذيرش دستور دادگاه امتناع کرده و فرمان رييس جمهور هفتاد ميليوني را ناديده گرفته است.

تبريز نيوز:آيا شهردار مي تواند دستور دادگاه را اجرا نکند؟

"محمد علي دادخواه":برابر صراحت قانوني کسي که دستور کتبي دادگاه را اجرا نکند بايد از پست و منصب دولتي منفصل شود،حال شهردار اصفهان با توجه به عدم رعايت قانون ديگر صلاحيت تصدي اين ميز را ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تبريز نيوز:علاوه بر شهرداري اصفهان کدام جريان مسرانه مقاومت مي کند؟

"محمد علي دادخواه":جرياني که بينش کاسبکارانه دارد و مي خواهد اعتبار ، حيثيت و فرهنگ اين مرز و بوم عزيز را ناديده بگيرد.

تبريز نيوز:فرهيختگان اصفهان چه اقدام اعتراضي انجام داده اند؟

"محمد علي دادخواه":هفت نفر از وکلاي دادگستري اصفهان در اين خصوص اعلام جرم کرده اند،چندين تشکل غير دولتي(N.G.O)طرفدار ميراث فرهنگي،معماران، تاريخ دانان و برخي از اساتيد دانشگاه اصفهان نسبت به ساخت اين برج اعتراض کرده اند.

تبريز نيوز: شوراي شهر اصفهان چه اقدامي انجام داده است؟

"محمد علي دادخواه":متاسفانه برخي از اعضا شوراي شهر اصفهان عليرغم خواست مردم نسبت به اين مورد واکنش مثبت و موثري انجام نداده است.اما چند تن ديگر از اعضا که وابستگي فرهنگي داشته و خواهان حفظ سنن و ميراث اين شهر هستند صراحتا اعلام کرده اند که اين برج بايد تخريب شود.

پيمان پاک مهر- روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel.fax:0098 914 415 7400

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19800

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع اعتراض آميز شهروندان اصفهاني در 25 فروردين، گفتگوي پيمان پاک مهر با محمدعلي دادخواه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016