یکشنبه 14 فروردین 1384

نامه کمیته هواداران رفراندوم در ايران - زوريخ خطاب به خانم میشلین کالمی ری، وزیر امور خارجه سویس

خطاب به وزیر امور خارجه سویس
خانم میشلین کالمی ری
3000 برن

زوریخ: مارس 2005

رفراندم در ایران


سرکار خانم وزیر محترم

در نوامبر 2004 گروهی از روشنفکران ایرانی طی فراخوانی اینترنتی خواهان برگزاری یک همه پرسی ملی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رأی آزاد مردم شدند.
این سایت اینترنتی از همان روزهای اول در ایران فیلتر شده و فقط در خارج در دسترس می با شد. ناصرزر افشان وکیل خانواده های روشنفکران و نویسندگان به قتل رسیده از طراحان اولیه این طرح خود چند ین سال است که در زندان مخوف اوین بسر میبرد.
از دیگر بانیان اولیه این فراخوا ن ملی ، فعال حقوق بشر خانم مهرانگیز کار، دکتر محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران وهمجنین آقایان علی افشاری ، رضا دلبری، محسن سازگارا، اکبر عطری وعبدالله مومنی از چهره های مشهورجنبش دانشجوئی ایران می باشند.
آقای عبا س امیر انتظام معروف به نلسون ماندلا ی ایران که بیشتر از20سال از زندگیش را در زندان سپری کرده است، نیز بیش از سه سال است که خواها ن به رفراندم گذاشتن جمهوری اسلامی و تشکیل حکومتی دموکراتیک بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
صاحب نظران وقایع ایرا ن پشتیبانی طیفهای وسیع نویسندگان، هنرمندان، و سیاستمداران احزاب مختلف را ازطرح فراخوان ملی امری تازه و جالب توجه ارزیابی کرده اند.

خانم وزیر محترم

همانگونه که انتظار میرفت ایران به گرانیگاه سیاست امریکا در خاورمیانه تبدیل شده است. جورج بوش در دیدار اخیر خود از اروپا درملاقات با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودربه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده و خطا ب به حاکمان ایران یادآوری کرد که به خواستها و امیدهای ایرانیان گوش فرادهند. واقعیت جامعه ایران حاکی بر این است که قدرتمداران حقیقی منتخب مردم ایران نیستند، امری که خانم کوندولیزارایس در چند هفته اخیر بارها به آن اشاره کرده است. وقوف بر این داده های درونی جامعه ایران است که دستگاه اداری امریکا هماره اعلام میکند که حاضر نیست مستقیما با حاکمان ایران بر سر میز مذا کره بنشیند. اینکه افکار عمومی در ایران علیرغم بیش از دو دهه تبلیغات ضد امریکائی، دشمنی با امریکارا در سر نمی پروراند، امری است که بر محققان و نظر سنجان داخلی و خارجی پوشیده نمانده است. طرفه این که سیاستهای دو پهلوی حکومتهای اروپائی بخصوص آلمان و فرانسه در دو دهه اخیردر قبال ایران بر بی توجهی و نادیده گرفتن افکار و خواست عمومی مردم ایران استوار بوده است. اروپائی ها با استفاده از دکترین باقی مانده از دوران جنگ سرد یعنی "گفتگوی انتقادی" و "تحول از راه تجارت" با پیش کسوتانی چون" هانس دیتریش گنشر" و "کلاوس کینکل" سعی بر آن داشتند که تئوکراتهای ایران رابا ارزشهای جهان آزاد همساز سازند. در این میان آمریکائیها با سؤظن وحسادت سیاسی ناظر بودند که چگونه اروپای قدیم با یکی از اعضای اصلی سه کشور محور شرارت در حال تحکیم و گسترش روابط میباشد.

خانم وزیر محترم

عصر راهکارهای جنگ سرد که تحت پوشش احترام به نسبیت فرهنگها ،حفظ حقوق ملل و تا مین منافع ملی ،مستبدان را به مسند قدرت میرساندند و آنها را بر خلا ف خواست مردم در قدرت نگاه می داشتند، دیگر بسر آمده است. ما اکنون در دورانی بسر می بریم که در آن تأمین صلح و مراعات مفاد حقوق بشردو خواست اساسی است که باید بر تارک تاریخ پسا مدرن بشری حک شود.
بی گمان امریکا در پس طرح خاورمیانه بزرگ، بدنبال تأمین منافع دراز مدت خود می باشد. اروپائیان اما در ایران برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی واقعأ موجود خود از درک این حقیقت عاجزند که با حکومتی نا مشروع و غیر منتخب دارای مناسبات هستند. از این جهت نگرانی بسیاری از ناظران سیاسی بی اساس نیست که سیاست کنونی اروپا را سدی درراه توسعه دمکراسی در ایران ارزیابی می کنند.
ایکا ش اروپا می توانست افکار عمومی و حساسیتهای سیاسی در ایران را در مرکز ارزیابی های خود قرار بدهد، چرا که اروپا تنها با صلیب کشید ن بر سینه نمیتواند امریکا راازبروز احتمالی جنگی تازه در ایران بر حذر دارد.
صلح پایدار در خاورمیانه بدون وجود دمکراسی در ایران تصور ناپذیر است. دمکراسی را نیز فقط با اشکال صلح آمیز می توان پایه ریزی کرد. دمکراسی را نه میتوان با بمبهای آمریکا ئی صادر کرد و نه با روش اروپائی ها میتوان با نجوا خواند ن در گوش کر بنیادگرایان حاکم در ایران ، به چنگ آورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانم وزیر محترم

تنها راه دمکراتیزه کردن ایران و یگانه راهکار علیه عراقی کردن ایران، برگذاری رفرا ندم با یاری جهان آزاد می باشد.
رفراندم در ایران مستقیم ترین ،کم هزینه ترین ومسالمت آمیزترین راهکار برای جلوگیری از در گیری در حا ل شکل گیری با امریکا است.
بگذارید پیش از اینکه تنش میان عقابهای آمریکائی و روحانیون محاسبه نا پذ یر در ایران تشدید شود،
بگذارید پیش از اینکه خاور میانه زخمی باری دیگر مورد تحقیر واقع شود،
بگذارید پیش از اینکه ما در اروپا به توجیه عادلانه بودن و اجتناب ناپذیری جنگ بپردازیم،
بگذارید پیش از اینکه سلا ح ها کلام آخر رابه شلیک در آورند،
به حما یت پیشگیرانه از دمکراسی مستقیم در ایران بپا خیزیم.
. اروپا با یستی با حمایت پیشگیرانه در بر گزاری رفراندم در ایران با اقدامات سیاسی و اخلاقی لازم دست صلح آمیز و یاری جوی مردم ایران را بفشرد. اروپا می تواند با حمایت پیشگیرانه از اجرای دمکراسی مستقیم در ایران از ناتوانی و عجزی که در جنگ عراق بر او تحمیل شده بود، به در آمده و در جلو گیری از وقوع یک جنگ محتمل در ایران، نقشی سازنده به عهده بگیرد.
اروپا با تکیه بر تجارب عملی ناظران انتخاباتی خود در دمکراسی های اروپای شرقی و سویس به عنوان قدیمیترین دمکراسی جهان و با بهره گیری از دست آوردهای گرانبها ی خود در اجرای رفراندمهای مختلف، می توانند هر دو در برگزاری مقدمات و اجرای رفراندم در ایران سهمی شایسته، ضروری و پاداش نا پذیر بر عهده بگیرند.
حمایت پیشگیرانه شما در گزار مسالمت آمیز از تئوکراسی به دمکراسی در ایران حاوی پیامی علیه جنگ ونشانی بر له همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگ های متنوع خواهد بود.

خانم وزیر محترم

ما در همین راستا از شما به عنوان واضع " طرح صلح خاورمیانه موسوم به " ابتکار ژنو" می طلبیم که طرح موسوم خود را که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده، با حمایت از" برگزاری رفراندم در ایران" وسعت و ژرفای بیشتری ببخشید.

با تقدیم احترامات فائقه

کمیته " پرو رفراندم در ایران" : زوریخ

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20084

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه کمیته هواداران رفراندوم در ايران - زوريخ خطاب به خانم میشلین کالمی ری، وزیر امور خارجه سویس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016