یکشنبه 21 فروردین 1384

در همسويي با بيانيه 565 نفر از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويان در ايران، امضاهاي جديد

به نام نامي ملت ايران !

در همسويي با بيانيه ي 565 نفر از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويان در ايران

بيانيه ي تحليلی 565 نفر از انديشمندان، فعالان سياسی ودانشجوئی درايران، با توجه به سابقه ي درخشان مبارزات آزاديخواهانه ي بسياري ازآنان وطيف گسترده ي امضاء كنندگان، نشانگرابعاد وسيع ناخشنودی وخشم مردم ستمديده ي ايران ازعملکردهاي ستمگرانه، تحقيرآميزوغيرانسانی حکومت ديني است ونشان مي دهد كه براي مردم ايران دستيابي به يك زندگي انساني درحيات نظام جمهوري اسلامي ميسرنيست.
ماضمن تأييدنكات مثبت بيانيه ي مذکوروپشتيبانی ازمبارزات آزاديخواهانه ي مردم که ادامه ي انقلاب مشروطيت وجنبش ملی ايران برهبری دکترمحمد مصدق تاامروزاست، كوشش گسترده ي همه ي ايرانيان آزاديخواه را براي تغييرقانون اساسي ودرنتيجه الغاء حكومت ديني درتماميت آن وبرقراري نظام جمهوري عرفي برپايه ي جدايي دين ازدولت براي رسيدن به خواست هاي خود درراه تحقق دمكراسي وتأمين آزادي، عدالت اجتماعي واستقلال ايران، ضروري مي دانيم.
ما مبارزه اي پيگيربراي آزادی احزاب و اجتماعات، آزادي زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات، آزادی خبرنگاران، وبلاک نويسان وهمه ي دستگاههای ارتباط جمعی را برخرده كاري ها وحركت هاي انحرافي مقدم مي دانيم.
ماامضاء کنند گان اين بيانيه برتحقق خواست هاي خود برپايه ي عرف جوامع مدني ومنشورملل متحد واعلاميه ي جهانی حقوق بشر(وميثاق هاي الحاقي بين المللي حقوق مدني ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) پافشاري مي كنيم. مابراين باوريم كه تشكيل مجلس مؤسسان برپايه ي انتخاباتي آزاد و همگاني وبا نظارت مردم ونهادهاي بي طرف بين المللي براي تنظيم قانون اساسي جديد ومترقي به منظوربرپايي نظام جمهوري عرفي وواقعي راه برون رفت ازبحران سياسي- اجتماعي كنوني است. نظامی که درآن قواي سه گانه ازيكديگرجدا ودستگاه هاي ارتباط جمعي مستقل ازآن ها باشد. نظامي كه ازدخالت دين وايدئولوژی آزاد باشد ودرآن حقوق برابرتمام افراد ملت اززن يا مرد، ازهردين، مذهب،عقيده، حزب، منطقه، قوم يا زبان، بدون هيچگونه امتيازوتبعيض وهيچگونه استثنائی، تأمين وتضمين شود. نظامي كه ضمن تأمين امنيت، تأمين حقوق برابرشهروندي برپايه ي عدالت اجتماعي؛ رفع تبعيض اززنان وديگرشهروندان وجوامع ـ كه به هردليل وبهانه اي (اعم از مذهبي،عقيدتي ، فرهنگي، قومي) مورد ستم قرارگرفته اند ــ بتواند مدافع حاكميت ملي براساس عدم دخالت بيگانه و حفظ منافع ملت ايران درعرصه ي بين المللي باشد. ما نظام موجود درايران را مانع اصلی تحقق اين اهداف می دانيم.
ما بااستناد به اراده ي آگاهانه ي مردم ايران که بردوانتخابات دروغين گذشته خط بطلان كشيده اند، شرکت درهرگونه نمايش انتخاباتي را باطل مي دانيم .
برقرار باد آزادی، پيروز باد مبارزات مردم ايران براي استقلال، آزادي وعدالت اجتماعي
هشتم فروردينñóøô خورشيدي برابربا òø /ó / òððõميلادي

براي امضاء اينجا را كليك كنيد: 29esfand@tele2.se
اسامي امضاكنندگان:
ابوترابي ابوتراب، احمد نژاد بهرام، احمري نژاد بهرام، آدزنوش بهروز، آذرنگ رحمت، اسكندانيان اعظم، اسكندري فتانه، آل داعي دكترحسن، انواري دكترعبدالكريم، بابائي دكترحسن، برزو اصغر، برزين مهدي، بيات امين، بيات محمد، پورجعفر طاهره، تقوي بيات جمشيد، تقوي بيات دكترمهريار، تقوي بيات منوچهر، تقوي مهرآزاد، تقوي مهرشاد، تهراني دكترمحمود، جزني بابك، جزني ميهن، حسيبي پريچهر، حسيبي سامان، حسيبي علي، حسيبي محمد، حميدي مرزبان، حصوري دكترعلي، خدمتگزار رامين، داورپناه دكتر پرويز، درويش پوربهنامي دكترمهرداد، دها امير، دوستخواه دكترجليل، راسخ افشار دكترعلي، روحاني دكترفضل الله، روناسي احمد، زارع كيوان محمود، سلطاني حميد، سليماني نژاد دكترهوشنگ، سليماني نژاد منيژه، سيف اكبر، شقايق اكبر، شمس مهندس رضا، شمس يدالهي دكترزهرا، شيرعلي غلام، صبوري شهرام، صحتي كورش، عباسي رسول، عنايت آنا، فرجي سياووش، فروزين سرهنگ حسين، فيضي شهاب، قائم مقام كامبيز، قائم مقامي دكترمحسن، قاسمي فرهنگ، كاظم زاده دكترمسعود، كاويان امير، كسراني محمدرضا، مبصري همايون، متين دفتري علي، متين دفتري هدايت، مخبر پرويز، مرتضوي مرتضي، مرزبان رضا، مروج محمد، مشرف حسين، مشفق حسين، مشفق دكتر مهناز، مصطفوي دكترمهران، مظاهري ژاله، مظاهري عباس، معصومي كسري، معيري عباس، منفردزاده اسفنديار، مهاجرمهشيد، مهران اديب علي، مهران اديب محمود، ميرعبدالباقي كاشاني مهران، نورزادسيگارودي محمدعلي، نيرومند ضامن علي،هاتفي نيما، يزدان بخش علي، يگانه تبريزي طلعت . . .

امضاء هاي جديد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

احساني مسعود، احمدي حسن، افشاردكترشراره، آقايي حسين، انصاري رحيم، انصاري سهيلا، باقري محمدعلي، بقايي غلامرضا ( سيدني)، بيات حميد، پوريكتا قدمگاهي عبالرضا، تبريزي حسين، جوادي بهروز، حجازي مهرداد، حميدي شهين، خوشبخت احمد، داودي حميده، داودي داود، رضايي حميد، زماني رضا، شانسي مريم، شمس حائري هادي، شهابي اكبر، شهبازي حميده، شهبازي فريدون ، صفوي محسن، ظريف نيا حميدرضا، عالمي منوچهر، فاضل منوچهر، قدمگاهي سعيد، قرباني پگاه، قوانلوآلما، كاظمي اختر، كاظمي كمال، كشاورز مهران (نوروژ)، كيانوش حسن ( سوئد)، محمدي حسن، محمدي حميد، مصطفوي نيا علي، مهاجر رضا، ميرحسيني محمود، ميرزادگي شكوه، نقوي زهرا، نوري علا اسماعيل، همايوني همايون . . .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20361

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در همسويي با بيانيه 565 نفر از انديشمندان، فعالان سياسي و دانشجويان در ايران، امضاهاي جديد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016