دوشنبه 22 فروردین 1384

جنبش های خواستار دموکراسی پيروز می شوند، نهضت مقاومت ملی ايران

National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar


حوادث سال ها و ماه های اخير در گرجستان، اوکرايين و قرقيزستان نشان ميدهد هر جا که جنبش با عزم قاطع قدم برداشته و از رهبری سياسی مناسب نيز برخوردار بوده، توانسته است به ديکتاتوری حاکم پايان دهد و گام های بلندی در جهت احقاق حق مردم بردارد. نقطه حرکت جنبش های فوق مقابله با دخالت حاکمين در انتخابات بوده است. دخالتی که در ايران از آغاز جمهوری اسلامی ازجانب شورای نگهبان همواره انجام گرفته است. بارزترين نمونه چنين دخالتی درانتخابات مجلس هفتم بود که در جريان آن نه تنها مخالفين نظام جمهوری اسلامی بلکه گروهی بزرگ از هواداران خود نظام نيز از حق انتخاب شدن محروم گرديدند. ساخت نظام نه تنها دخالت حاکمين در انتخابات را ميسر می سازد، بلکه حتی آنهائی که در چنين شرائطی انتخاب ميشوند اگر هم بخواهند به اقدامی هر چند کم اهميت خلاف خواست و منافع دستگاه رهبری متکی بر ولايت فقيه دست زنند، ارگان های موجود نظام به راحتی از آن جلوگيری می کنند تا حدی که حتی رئيس جمهوری را که به گفته خودشان با رای بيش از بيست مليون نفر انتخاب شده است تا حد يک "تدارکاتچي" تنزل می دهند.

علاوه بر امر انتخابات عملکرد اين نظام برای ميهن و ملت ما چه در سطح کشور و چه در سطح بين المللی مشکلات متعدد و بيسابقه ای را به وجود آورده است. يکی از بزرگترين صدماتی که جامعه ما را تهديد می کند آثار آينده ی وضعی است که جوانان کشور امروز دچار آنند. جلوگيری از امکانات رشد طبيعی جوانان در محيطی آزاد بعلاوه ی بيکاری، فقر و نداشتن افقی روشن برای فردای خود، حال و آينده آنان را تباه کرده است. در سطح بين المللی اين رژيم با پشتيبانی از تروريسم و ايجاد عدم اعتماد از طريق ريا کاری آشکار و ارائه اطلاعات نا درست در موارد مختلف بويژه در زمينه فعاليت های هسته ای خود، به چوپان دروغ گوئی همانند شده است که جهانيان حتی سخن راست او را نيز، اگر روزی چنين امری رخ دهد، به ديده بدبينی و بی اعتمادی بنگرند.
در اثر اين سياست ها ست که کشور ما درمعرض تهديد ارجاع پرونده اتمی آن به شورای امنيت قرار گرفته و احتمال دارد بدنبال محکوميت از طرف اين شورا، کشور ما هدف تحريم های اقتصادی قرارگيرد و یا با خطرات بزرگتری مواجه شود. مشابه همين وضع قبل از رفتن صدام حسين برای عراق بوجود آمد، وضعی که نتايج آن امروز آشکار است ولی قبل از شروع جنگ نيز ساليان دراز سبب فقر عمومی در آن کشور و مرگ و مير کودکان عراقی گرديد. بر اين خطرات، همچنين پايمال شدن منافع برحق ايران در دريای خزر، ادعای مالکيت جزائر سه گانه در خليج فارس از جانب امارات عربی و زمزمه های تجزيه طلبانه در اطراف و اکناف کشور، يعنی زنگ های خطری را بايد افزود که برای موجوديت آينده و تماميت ارضی کشور به صدا در آمده اند.
در چنين شرائط خطيری خوشبختانه در داخل کشور پيشنهادی برای طرح ريزی نظامی دموکراتيک ارائه گرديده است که طی آن از مردم خواسته شده تا طی مبارزه ای مستمر و بدور از خشونت، نظام حاکم را، به تسليم به اصل يک همه پرسی در شرايط کاملأ آزاد وادار ساخته، از اين طريق او را به گردن نهادن به خواست های دموکراتيک خود مجبور نمايند. با توجه به انتشارنظرياتی که با تشريح و تحليل جزئيات اوضاع کشور، ورشکستگی همه جانبه ی نظام را از هرزمان آشکارتر می سازد، ترديد نمی توان کرد که راه درازی تا اين زمان باقی نمانده است.
نهضت مقاومت ملی ايران ازدعوت هايی که اخيرأ از درون کشور مردم را به مبارزه برای فراهم آوردن شرايط برگذاری همه پرسی درباره ی رد « يا قبول» جمهوری اسلامی فراخوانده، با کمال خوشبينی استقبال می کند و معتقد است که چنين امری در صورت برخورد هوشيارانه مبارزان بيداردر داخل و خارج کشور با شبيه سازی های تفرقه افکنانه ی هميشگی می تواند اتحاد مردم را حول اين شعار عملی و پويا به سرعت امکان پذير سازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به نظر ما مردم وقتی از جنبش خواستار دموکراسی پشتيبانی لازم را خواهند نمود که اين جنبش از يک رهبری شايسته و قابل قبول برخوردار باشد. به وجود آوردن چنين رهبری در وهله اول در گرو انجام وظيفه ی صحيح سازمان های سياسی ملی و خاصه آبديده ترين و شاخص ترين چهره های مبارز در ميان آنان است. چنين چهره ها و سازمان هايی هستند که می توانند با تعيين و پيشنهاد هدفی روشن و خالی از هرگونه ابهام در خصلت دموکراتيک آن و بر اساس برنامه ی عملی هرچه دقيق تر، پيروزی جنبش و عدم انحراف آن از خواست های هميشگی را تضمين نمايند تا برخلاف آنچه در سال ١٣٥٧ رخ داد، خطر هيچگونه غافلگيری در ميانه ی راه وجود نداشته باشد. در پيش بودن انتخابات رياست جمهوری در ايران فرصتی است مناسب برای اعمال فشار هرچه بيشتر برکارگردانان نظام موجود و از اين طريق اوج بخشيدن به جنبشی که در راه برقراری دموکراسی در ايران مبارزه می کند.

ايران هرگز نخواهد مرد
هيئت اجرائيه نهضت مقاومت ملی ايران
21 فروردين 1384 برابر 10 آوريل 2005
www.melliun.org/nehzatm.htm

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20878

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جنبش های خواستار دموکراسی پيروز می شوند، نهضت مقاومت ملی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016