جمعه 2 اردیبهشت 1384

اطلاعيه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی درباره اعتصاب غذای نامحدود ناصر زرافشان و پيمان پيران

طبق اخبار رسيده ساعت دوازده روز پنچشنبه به وقت ايران آقايان ناصر زرافشان (وکيل خانواده های ”قتل های زنجيره ای”) و پيمان پيران (فعال جنبش دانشجويی) در اعتراض به شرايط موجود در زندان دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. خواست اعتصاب کنندگان عبارتست از:
1 ـرعايت اصل تفکيک زندانيان
2 ـ رفع ممنوعيت ملاقات حضوری برای دکتر ناصر زرافشان و رفع ممنوعيت ملاقات برای پيمان پيران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3 ـ دسترسی به امکانات مناسب درمانی برای دکتر زرافشان در خارج از زندان
ما« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی» ضمن دفاع از خواست اعتصاب کنندگان، خواستار آزادی تمای زندانيان سياسی و توجه نهادهای بين المللی و انسانهای آزاده به وضعيت پرمخاطره آنها هستيم.

«فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی»
21 آوريل 2005 برابر با 1 ارديبهشت 1384

ihrnena@gmail.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21433

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی درباره اعتصاب غذای نامحدود ناصر زرافشان و پيمان پيران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016