شنبه 3 اردیبهشت 1384

نامه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی به رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با سرکوب تجمع مسالمت آميز اهواز

خانم لويز آربور

رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد!


طبق اخبار منتشره دولتی و غير دولتی ، مردم عرب اهواز برای پرسش از متن بخشنامه ای که به مسئولين رژيم جمهوری اسلامی ايران نسبت داده می شد و در ارتباط با وضعيت آنها بود در مقابل استانداری استان خوزستان تجمع کرده بودند . رژيم جمهوری اسلامی ايران در امتداد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر،اين تجمع مسالمت آميز را همچون ديگر اعتراضات مردمی توسط نيروهای انتظامی سرکوب نمود.
طی شش روز گذشته در شهرهای ماهشهر ، اهواز و حومه های آن تعداد زيادی کشته ، مجروح و دستگير شده اند . بر اساس آمار رسمی بين سه تا شش نفر کشته ، 310 نفر بازداشت و 30 نفر زخمی گزارش شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی" از شما و دبير کل سازمان ملل متحد خواستاريم که :
1 ـ تمامی دستگير شدگان را هرچه زودتر آزاد کنند . گفتنی است که دستگير شدگان امکان دسترسی به وکيل مدافع ندارند و خانواده هايشان از محل بازداشت آنها بي اطلاعند .
2 ـ منع تعقيب مجروحين و معالجه سريع آنها .
3 ـ تحويل دادن اجساد به خانوادهای مقتولين و اجازه سوگواری برای آنها .
4 ـ اعزام يک هيئت تحقيق از جانب کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به محل درگيريها .

«فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی»

ihrnena@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016