پنجشنبه 29 اردیبهشت 1384

بيانيه تعدادي از انجمن هاي اسلامي دانشجويان علوم پزشکي نسبت به سوء عملکرد هيات هاي نظارت بر تشکل هاي دانشگا‌ه‌ها

به نام خدا

در آستانه انتخابات رياست جمهوري و ادامه برخوردهاي قهري هيات هاي نظارت دانشگا‌ه‌ها با انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي علوم پزشکي و اعطاي دو دستي مجوز به تشکلهاي موازي و در عين حال تهديدهاي شفاهي در خط دهي به تشکلهاي دانشجوئي اين مسأله را در ذهن تداعي ميسازد که خط مشي يونيفرم سازي سياسي خواب جديدي است که اقتدارگرايان رسوخ کرده در جريان وزارت بهداشت براي اين تشکلهاي دانشجوئي ديده‌اند.

پاسخ هاي سرسري و از روي هوا و هوس هاي قدرت طلبي و وابستگي به ميز و نيز عدم پاسخگوئي هيأت مرکزي نظارت برتشکلهاي دانشجوئي دانشگاه ، انجمن هاي اسلامي امضاء کننده اين نامه را بر آن داشت تا با اين اعتراض گسترده نسبت به وزارت خانة مذکور در تغيير خط مشي خود در آستانة انتخابات صورت پذيرد.
اگر مجلس را از نمايندگان مردم خالي کردند، حال مي‌خواهند تشکلهاي دانشجوئي را از دانشجويان خالي کرده و با برخوردهاي خودمحورانه و قيم مآبانه خود خط ممتد "عدم صدور مجوز براي انجمن هاي اسلامي دانشجويان" را به چهارگوشة جغرافياي ايران بکشانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لذا در صورت ادامة برخوردهاي حذفي نسبت به فعاليت‌هاي انجمن هاي اسلامي و توسعة فضاي انفعال در دانشگا‌ه‌ها ، جنبش دانشجوئي افکار پوچ مسببين را افشاء خواهد کرد و با شديدترين نوع با تسخير نرم افزاري انجمن هاي اسلامي مقابله خواهد کرد.

والسلام
انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی:
گیلان, لرستان, شهر کرد, اراک, کاشان, اصفهان

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22884

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه تعدادي از انجمن هاي اسلامي دانشجويان علوم پزشکي نسبت به سوء عملکرد هيات هاي نظارت بر تشکل هاي دانشگا‌ه‌ها' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016