یکشنبه 22 خرداد 1384

دفاع از حقوق زندانيان سياسي، بيانيه فراکسيون جمهوري خواهان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت

آه اگرآزادي سرودي مي خواند
کوچک تر از گلوگاه پرنده اي

گويي در اين مرز و بوم آنان که برحق و آزادي و عدالت عمل مي کنند بايد قتل و تهديد و زندان را هم بپذيرند.سالهاست که در اين سرزمين، پاکترين فرزندانش قامت رعناي خود را زير يوغ چکمه هاي استبداديان احساس مي کنند.براستي از کدامين تبعيض ها و جنايت ها سخن توان گفت،از نا عدالتي هاي روا شده در حق بسياري از ايرانيان در اوايل انقلاب،از قتل دکتر سامي،از اعدامهاي سال67،از به حبس و حصر کشيدن کديور، باقي ، اشکوري، آقاجري، نوري، عبدي، سحابي و منتظري، از به دره افکندن اتوبوس روشنفکران،از به قتل رساندن فروهر ها، پوينده، مختاري، شريف، از ترور حجاريان و از بسياري ناعدالتي ها در حق دلباختگان به اين سرزمين. با زباني بسته و چشماني گريان با دلهايي پر خون و جسمي نا توان تنها ماواي ما همان قلم است و اوست که آتش فرياد اين بيداد هاست.

گفتن از تمام کساني که به خاطر ابراز عقيده و دفاع از حقوق شهروندي ايرانيان اينک در زندانها به سر مي برند سخت است نه از آن رو که نتوان گفت و شنيد.ملت ايران از نيک انديشي و نيک پويي اين عزيزان در بند آگاهند اما متاسفيم که حاکمان آنچنان در قدرت چند روزه خويش مسخ شده اند که نه به پايان دوران خويش مي انديشند و نه به جواب در درگاه خدا.از دوستان دربند سخن مي گوييم تا ذبح کنندگان آزادي و عدالت بدانند ! که بسياري بيرون از نرده هاي زندان ،انديشه در گرو آرمان زندانيان سياسي و دل در دفاع از مظلوميت آنها دارند.

وقتي اکبر گنجي با مقاومت خويش و همراهي مدافعان حقوق بشر در بيرون از زندان، توانست به اولين حقوق خود يعني درمان ومرخصي دست يابد کور سويي از اميد در آزادي خواهان اين مرز و بوم زنده شد که گويي حاکمان به عقل آمده اند.همه خوشحال و شادمان از بازگشت مبارزان به آغوش ميهن بودند و تلاشها براي آزادي هدي صابر، رضا عليجاني، تقي رحماني و ناصر زرافشان نيز آغاز شد. ولي ديري نپاييد که عاملان قوه قضاييه به صورتي غير انساني در پي بازداشت گنجي برآمدند. او براي مداوا آمده بود اما گويي بيان عقايدش در بيرون و آرام نگرفتنش به کام اقتدار گرايان خوش نيامد که اين گونه به دوباره محبوس کردنش همت گماردند.

آه اين چه ظلمي است که در اين مرز و بوم اينگونه آشکارا روا مي دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فراکسيون جمهوري خواهان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران با اعلام همدردي با اين زندانيان و خوانواده هاي عزيزشان اعلام مي دارد از آن جايي که طبق موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصول مصرح قانون اساسي کشور هيچ کس را نمي توان به جرم داشتن عقيده و ابراز آن تحت تعقيب و بازداشت قرار داد خواستار آزادي هر چه سريعتر و بي قيد و شرط کليه مبارزاني است که به جرم عقيده و ابراز آن اينک در زندانهاي جمهوري اسلامي محبوسند.

فراکسيون جمهوري خواهان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24284

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دفاع از حقوق زندانيان سياسي، بيانيه فراکسيون جمهوري خواهان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016