دوشنبه 23 خرداد 1384

پيام ابوالحسن بنی صدر: فریاد رسای ﺁزادگان صدای انفجار بمب ها را فرو می بلعد

ایرانیان !
زندانیان ﺁزاده ای که دست به اعتصاب غذا زده اند ، دانشجویانی که در این و ﺁن دانشگاه اعتصاب کرده اند، زنان و مردانی که برای کسب حقوق انسانی خویش روی به جنبش ﺁورده اند ، همه انسانهای ﺁزاده ای هستند که بخاطر ﺁن به مبارزه برخاسته اند که ایران ، وطن شما، وطن انسانهای ﺁزاد و حقوقمند بگردد . زمانی زندانیان سیاسی سختیهای برخاستن به اعتراض، در شکنجه گاههای رژیم را به جان خریده اند و دانشجویان با اعتصاب در دانشگاهها و زنان و مردان حق جوی ، با اجتماع در برابر دانشگاه و زندان ، اعتراض به استبداد را سازمان داده اند که دنیا در انتظار ابراز شخصیت ملی از سوی شما ایرانیان ، با نه گفتن به رژیم خیانت و جنایت و فساد، از راه تحریم انتخابات است .
همزمان با انتشار خبرهای این استقامتهای بس ارزشمند، رژیم، بنا بر رویه، دست به جنایت زد . انفجار بمبها در تهران و اهواز ، یاد ﺁور انفجار بمب توسط فلاحیان در اصفهان به قصد نماینده شدن و انفجارهای بمبها ، در تهران ، توسط دژخیمان رژیم برای توجیه کشتن زیر شکنجه، اعدامها و ترورها است . هدف از این انفجارها یکی فرو بلعیدن فریاد رسای زندانیان سیاسی و دانشجویانی که به اعتصاب غذا روی ﺁورده اند و زنانی و مردانی است که فریاد اعتراض به تجاوزها به حقوق زنان را سرداده اند . اما این فریاد حق طلبانه انسانها مبارز است که صدای انفجارها را می بلعد . چرا که این فریاد ، فریاد حق طلبی است ، فریاد رسائی است که شما را به ابراز شخصیت ملی از راه تحریم انتخابات می خواند ، که شما را به قیام برای بازیافتن ﺁزادی و حقوق خود می خواند ، که به شما می گوید : برخیزید ! شب سیاه استبداد و وابستگی را کوتاه کنید ! برخیزید و سپیده ﺁزادی و استقلال ایران را بدمانید .

ایرانیان بهوش باشید !
کوچه ها و خیابانها همواره از ﺁن شما است . نباید می گذاشتید زورپرستان اختیارشان را از دست شما بدر می بردند . در این روزها، هم حق اینست که کوچه ها و خیابانها را پر کنید . در فریاد ﺁزادیخواهی و استقلال طلبی به اعتصاب کنندگان و اعتراض کنندگان بپیوندید . حق اینست که می توانید روز 27 خرداد را، با جنبشی همگانی ، روز بازیافت ﺁزادی و استقلال کنید . حداقل می توانید با تحریم وسیع انتخابات دو کار بکنید : عمله استبداد را مطمئن کنید رژیم بی فردا است تا مگر از خدمت رژیم خیانت و جنایت و فساد بیرون روند و دنیا بداند که شما ایرانیان وطن شناس و وطن خواه و ﺁزاده اید و شمائید که می خواهید و می توانید به استبداد پایان ببخشید .
استبدادیان بمب گذاری می کنند و به شما می گویند: دشمن این کارها را می کند که مردم در انتخابات شرکت نکنید. اما، در خارج، به قدرتهای خارجی اطمینان می دهند: اختیار عقل و رأی شما را دارند و شما را به پای صندوقهای رأی می کشانند. بهوش باشید ! فریب دروغهای امثال خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و عمله ﺁنها را مخورید. روشهای جنایتکارانه جنایتکاران حاکم می باید شما را در گفتن نه به این رژیم مصمم تر کند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فریاد مبارزان شما را به تحریم وسیع انتخابات ، ترجمان عزم شما بر بازیافت حق حاکمیت و ابرازی شخصیت و کرامت ملی ، می خواند . به این فریاد لبیک بگوئید .

شما خوانندگان این نوشته کوتاه!
می دانید که سانسورها مانع از ﺁنند که صدا و نوشته این معتمد شما به مردم ایران برسد . بنا بر این ، اگر ﺁن را بیان حقیقت یافتید، سانسور شکن شوید و بیان حق را با دیگران در میان گذارید و از ﺁنها نیز بخواهید که به نوبه خود چنین کنند .

Entekhabat-84 -- BANISADR blog ADRESS

http://ahbanisadr.blogspot.com/

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24380

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام ابوالحسن بنی صدر: فریاد رسای ﺁزادگان صدای انفجار بمب ها را فرو می بلعد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016