شنبه 25 تیر 1384

آقاي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران، دنا رباطي، شهروند

از اين ستون تا تو

dona@shahrvand.com
drobati@yahoo.com


در جايي كه شما قرار داريد، به نسبت اختيارات در انواع، ميگويند و ميبينيم كه قدرت مندترين فرد حاضر در كره زمين هستيد و از جمله اختيارات شما يكي هم اين كه به هيچ احدي پاسخگو نباشيد.
اكبر گنجي هر لحظه دارد از زندگي مي ميرد. از شما خواهش ميكنم لحظاتي پلك هايتان را آرام ببنديد و شخصي را تصوير كنيد كه تنها در يك سو ايستاده و تمام انسانهاي اين كره خاكي در ديگر سو، و بين آنها شخصي كه تمام سلولهايش دارد از زندگي ميميرد.
در سويي كه تمام انسانها هستند، وجدانها يكي شده اند و آحاد‌ ميكوشند با هر چه در توان دارند به شخصي كه دارد از زندگي مي ميرد نزديك شوند تا قدري از سنگيني وجدان و مهرباني او را به وجدان و مهرباني خويش پيوند زنند، تا مگر از زندگي نميرد.
و اما در ديگر سو كه آن شخص تنها ايستاده است با اختيارات بي شماري كه از همين مردم گرفته است، به احدي اجازه ي نزديك شدن به شخصي كه تمام سلولهايش دارد از زندگي مي ميرد را نميدهد.

حال از شما خواهش ميكنم پلكهايتان را باز كنيد. آقاي خامنه اي چه مي بينيد؟
آيا خودتان را نمي بينيد در يك سو، دنيا در ديگر سو، و اكبر گنجي در ميان كه از زندگي دارد ‌مي ميرد؟
آقاي خامنه اي در آن تصوير و اين واقعيت كنوني شما فكر ميكنيد چه كسي تنها مانده؟
آقاي خامنه اي؟ اكبر گنجي؟ و يا مردم؟
آقاي خامنه اي الان كه دارم اين نامه را براي شما مينويسم روز جمعه است و تا سه شنبه كه چاپ ميشود نميدانم چه پيش خواهد آمد، دوست دارم بگويم اكبر گنجي كه دارد از زندگي ميميرد به من كمك كرد تا بفهمم در مقطعي از زندگي ام اين امكان وجود دارد كه خواست و آرزويم با خواست و آروزي كسي كه هيچگونه نزديكي با او ندارم، كنار هم قرار گيرند.
الان چند روزي است كه پي برده ام با جورج بوش يك نقطه اشتراك دارم. هر دو معتقديم اكبر گنجي كه دارد از زندگي مي ميرد بايد از زندان آزاد شود.
آقاي خامنه اي وجه اشتراك من با جنابعالي را نميدانم اما.
آقاي خامنه اي از شما خواهش ميكنم براي آزادي اكبر گنجي كه دارد از زندگي مي ميرد به ميان ما بياييد و با ما همصدا شويد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي خامنه اي راقم اين كلمات يك شاعر است كه كلماتش با اكبر گنجي دارند از زندگي مي ميرند.
آقاي خامنه اي در پايان رازي را براي شما فاش ميكنم آنقدر نگران و مضطرب آن "شخص تنها" كه مقابل انسان ايستاده است هستم كه برايش بنويسم و از او دعوت كنم با ما در آزادي اكبر گنجي كه دارد از زندگي مي ميرد، همصدا شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقاي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران، دنا رباطي، شهروند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016