چهارشنبه 5 مرداد 1384

حجاريان: جبهه دموكراسى خواهى از نهضت آزادى تا موتلفه گسترش مى يابد، شرق

شرق آن لاين : سعيد حجاريان لحظاتى پيش در حالى دفتر شرق را ترك كرد كه خبر از تغيير دبيركل جبهه مشاركت در دوران جديد مى داد تا به گفته وى پوست اندازى را از خود شروع كند.
او پس از بازديد از قسمت هاى مختلف اين روزنامه در يك گفت وگوى صميمانه آخرين مواضع خود را اعلام كرد. حجاريان به پوست اندازى مشاركت اشاره و بر اين كه جنبش اصلاحات بى سر بوده تاكيد كرد و گفت بايد در آينده در قالب جبهه دموكراسى خواهى مطالبات خود را پيگيرى كنيم.
او تاكيد كرد كه در اين جبهه يك هيات مديره شكل مى گيرد كه تصميمات از اين هيات مديره منتج مى شود.
به گفته او جبهه دموكراسى خواهى مى تواند از حزب موتلفه تا نهضت آزادى را شامل شود و تاكيد كرد كه ما با تمام اين گروه ها مى توانيم همكارى كنيم. البته او قبول دارد كه «مشاركت» بايد از خودش اصلاح را آغاز كند و به قولى خود را بتكاند.
حجاريان در اين گفت وگو بر «لحظه» و تصميم گيرى در آن لحظات بسيار اصرار دارد و مى گويد كه تصميم به تغيير دبير كل نيازمند مقدورات در لحظه ها است. البته ما عضوگيرى به شكل گسترده تر را آغاز كرده و به تربيت آنان نيز مبادرت خواهيم كرد.
او به يك جبهه وسيع اعتقاد دارد. جبهه وسيعى كه بتواند مقابل وضعيت موجود، به صورت آهنين بايستد. به همين دليل نيز مى گويد در جبهه اصلاحات سه گروه حضور داشتند.
گروه اول رفرمر ها هستند كه حفظ شرايط موجود را دنبال مى كنند و از نتايج اصلاحات مى ترسند. پس به دنبال آينده نيستند. اينان يك گام به پيش مى روند و دو گام به عقب باز مى گردند. در مقابل اين گروه، رفرميست ها قرار دارند. اين گروه دوم به دنبال اصلاحات سيستماتيك در اصول پايه است. اينان دنبال رويه ها و آدم ها نيستند بلكه دنبال نتيجه هستند. مى گويند نتيجه هرچه باشد مى پذيريم و تا پايان بازى، با رعايت قواعد آن و بدون برهم زدن بازى، آن را دنبال مى كنند و گروه سوم محافظه كاران هستند.
حجاريان البته راديكال ها را بخش كوچكى از اصلاح طلبان مى داند اما آنان را فاقد تاثير مى داند.
با اين حال او مى گويد كه در اين جبهه جديد همه بايد حضور داشته باشند حتى هاشمى رفسنجانى نيز حضورش در اين جبهه ديده شده است چرا كه او از يك رفرمر (اصلاح طلب ناپيگير) در اين روزها به يك رفرميست (اصلاح طلب حرفه اى) تبديل شده است. او اين روزها اعتقاد راسخ دارد كه ده ميليون از آرايش را باطل كرده اند. به همين دليل حجاريان، هاشمى را در حال پوست اندازى مى بيند و مى گويد او دارد تغيير مى كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

او مى گويد كه مشكل ما در انتخابات و جريان اصلاحات اين بود كه جنبش اصلاحات «سر» نداشت. اما «دم» آن بسيار دراز بود. نلسون ماندلا هم ليدر جنبش بود و هم رئيس دولت، اما آقاى خاتمى نپذيرفت كه ليدر اين جنبش شود. من به او پيشنهاد كردم كه بيايد ليدر اين جنبش شود اما او نپذيرفت. پس اكنون بايد به دنبال اين بود كه ليدر جنبش را پيدا كرد.
«اما اين ليدر چه كسى است؟» حجاريان مى گويد كه اين را هيات مديره اين جبهه مورد نظر اعلام خواهد كرد. اين شخص قطعاً پيدا خواهد شد. در اين ميان حتى اگر مهدى كروبى يا هر كس ديگر نيز راى بياورد، ما نتيجه آن را خواهيم پذيرفت. حتى هاشمى الان حرف هايى مى زند كه به شدت از سوى برخى نيرو هاى اصولگرا تخريب مى شود. با آن كه انتخابات تمام شده اما هنوز آنان در حال تخريب هاشمى هستند. اتحادى كه در دور دوم پشت هاشمى رفسنجانى شكل گرفت، مى تواند جبهه ما را وسيع تر كند. جبهه اعتدال نيز مى تواند در اين جبهه باشد.
حجاريان در اين ميان خبر مى دهد كه عبدالله نورى نيز گفته است كه «فعال تر» خواهد شد. اما در اين كه او در جبهه اعتدال حاضر شود يا جبهه دموكراسى خواهى هنوز بحث هست و بايد با او صحبت شود. مثلاً عنوان كنند كه به دنبال «جنبش صلح» هستند. جنبش صلح خواهى را قرار است اين جبهه پيگيرى كند تا كشور به ورطه جنگ نيفتد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حجاريان: جبهه دموكراسى خواهى از نهضت آزادى تا موتلفه گسترش مى يابد، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016