شنبه 22 مرداد 1384

ترور و تروریسم محکوم است، حزب ملت ایران

پاینده ايران

ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

هم میهنان! دست هایی درکار است تا مبارزه به حق مردم آزاده ایران در نیل به مردم سالاری و آزادی که همواره به دور از خشونت و هر گونه خشونت طلبی بوده است را از راستای اصولی و درست آن به سویی بس خطرناک و کژراهه سوق دهند. کسانی با نوشتارهایی بر کوس مبارزه قهر آمیز و راههای ماجراجویانه می کوبند و با طرح استدلالهای به دور از واقعیت و شرایط جامعه، منطقه و جهان، از ناکارآمدی شیوه های مدنی دم می زنند. این در حالی است که کاربدستان حاکمیت با نادیده انگاشتن حقوق راستین ملت ( از آذری ، کرد، عرب ، ترکمن، بلوچ، و حتی فارس) در گوشه و کنار این مرز و بوم و با ندانم کاریهای به دور از خرد جمعی، به دست خود آب به آسیاب کسانی می ریزند که رویای لبنانیزه کردن ایران را در سر می پرورانند.
هم میهنان! به هوش باشید که این گروه ماجراجو با به وجود آوردن زمینه های ناامنی و اغتشاش می خواهند از آب گل آلود هرج و مرج و بی نظمی ماهی منافع بیگانه را از راه بروز ترور و وحشت در جامعه صید کنند.
در چند ماهه اخیر مشاهده شده و می شود که خبرهای ناگوار از خوزستان و کردستان تا ترور اشخاص در خیابان های تهران همه و همه در راستای به وجود آوردن جو اختناق و بی ثباتی است که جامعه را به فاز نظامی گری کشاند، و درنتیجه به خاموش کردن هر صدای آزادی خواهانه رنگ قانونی و مبارزه با اغتشاش به خود می گیرد.
حزب ملت ایران همواره بر مبارزات قانونی و روش های شناخته شده در جهان ملت ها برای رسیدن به مردم سالاری پای فشرده و بر این باور است هر گونه ترور و تروریسم و حتی تبلیغ آن در ایران نه تنها راه به جایی نخواهد برد بلکه زمینه ساز خفقان بیشتر خواهد بود و بهانه ای است برای نظامی کردن جامعه و بروز اختناق بیشتر.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن هشدار، این گونه رفتار و دسیسه ها و ترورها را محکوم کرده و تنها راه برون رفت در شرایط امروز میهن مان از بن بست را باز پس دادن حقوق ملت به مردم، دست کشیدن از خودکامگی و پیش گرفتن راههای مسالمت آمیز دانسته و گام نخست در این راه را آزادی آزادیخواهان بازداشت شده در خوزستان و کردستان تمام زندانیان سیاسی که به راستی به استقلال، آزادی و مردم سالاری می اندیشند، می داند.

برچیدن زندان سیاسی یک خواست ملی است
برقرار باد نظام مردم سالاری پایندان برابری و یگانگی اقوام ایران
ترور و تروریسم درهر شکل محکوم است

دبیر خانه حزب ملت ایران

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ترور و تروریسم محکوم است، حزب ملت ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016