دوشنبه 24 مرداد 1384

آخرين خبرها از بازداشت شدگان در کردستان، اخبار روز

اجلال قوامِی و سعِيد ساعدِی روزنامه نگاران بازداشت شده در زندان مرکزِی سنندج که به اعتصاب غذا دست زده اند، همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه مِيدهند.

براساس اطلاعاتِی که خانواده هاِی روزنامه نگاران زندانِی در اختِيار سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان قرار دادند؛ اجلال قوامِی روزنامه نگار (عضو شوراِی سردبِيرِی پِيام مردم و از اعضاِی سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان ) که در 11 مردادماه از سوِی نِيروهاِی امنِيتِی دستگِير و به مدت 11 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجوِی بوده، از روز شنبه 22 مردادماه به زندان مرکزِی سنندج منتقل شده و درحال حاضر در قرنطِينه اِين زندان در شراِيط بسِيار نامناسب بهداشتِی بسر مِيبرد. اجلال قوامِی که به مدت 5 روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات دراعتصاب غذا بوده پس از انتقال به زندان مرکزِی همراه با سعِيد ساعدِی از روز دوشنبه 24 مردادماه در اعتراض به ادامه بازداشت خود، به اعتصاب غذا ادامه مِی دهند. بنا به گفته خانواده قوامِی که با نامبرده ملاقات داشته اند، آقاِی قوامِی از نظر سلامتِی در وضع نامناسبِی بسر مِی برد و ادامه اعتصاب سلامتِی اِيشان را با خطر جدِی روبرو خواهد ساخت. همچنِين خانم ساعدِی از وضعِيت نامساعد همسرش که 3 روز در اعتصاب غدا بوده خبر داد. گفته مِيشود خانم روِيا طلوعِی روزنامه نگار زندانِی دِيگر نِيز به زندان مرکزِی سنندج منتقل شده است. شاِيان ذکر است مادح احمدِی دِيگر روزنامه نگار بازداشت شده نِيز به زندان مرِيوان منتقل شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آخرين خبرها از بازداشت شدگان در کردستان، اخبار روز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016