پنجشنبه 27 مرداد 1384

گزارش، بحث و گفتگو از وضعیت نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران در پالتاک

فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی برگزار می کنند :

گزارش ، بحث و گفتگو از وضعیت نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران
توسط نماینده «سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان »

زمان : یکشنبه 20 اگوست 2005 برابر 30 مرداد 1384

ساعت : 18 به وقت اروپای مرکزی

آدرس :
Category:
By Language/Nationality/Other

Room:
IRAN-HoqhooqheBashar/Kurdestan

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016