شنبه 19 شهریور 1384

دکترپيمان: فقدان دموكراسي طبقه اشرافيت جديد را شكل داده، كساني كه شعار عدالت‌‏خواهي مي‌‏دهند منشا ثروت‌‏اندوزي‌‏ها را مشخص كنند،ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل جنبش مسلمانان مبارز، گفت: در دو دهه اخير به دليل مغفول ماندن دموكراسي و عدم امكان نظارت اجتماعي بر قدرت يك طبقه اشرافيت جديد شكل گرفته است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حبيب الله پيمان در مراسم بزرگداشت سالگرد در گذشت آيت‌‏الله طالقاني و محمد نخشب با بيان اين كه دولت جديد كه شعار برقراري عدالت مي‌‏دهد و معتقد است كه عده‌‏اي در دو دهه اخير ثروت اندوزي كرده‌‏اند، بايد مشخص كند كه اين ثروت‌‏اندوزي چگونه انجام شده است، افزود: دولت جديد بايد مشخص كند كه اين اشرافيت جديد چگونه شكل گرفته و چه مكانيزمي در نظام وجود دارد كه اجازه داده است چنين وضعيتي در جامعه ايجاد شود.
وي تصريح كرد: در دو دهه اخير عده‌‏اي از كساني كه قدرت سياسي را به دست آورده‌‏اند، توانسته بودند بر مراكز اقتصادي نيز مسلط شوند و به ثروت اندوزي و استفاده از رانت‌‏هاي اقتصادي بپردازند و به اين ترتيب طبقه جديد اشرافيت شكل گرفت.
پيمان كه تحت عنوان "تلازم آزادي و عدالت" سخن مي‌‏گفت با تأكيد بر اين كه عدالت در فقدان آزادي محقق نمي‌‏شود و عدالت و آزادي دو وجهه يك واقعيت هستند، به تجربه جوامع سرمايه‌‏داري و سوسياليستي اشاره كرد و گفت: در هيچ كدام از اين جوامع كه يكي از آزادي و دموكراسي و ديگري عدالت را مغفول گذاشته، آزادي و برابري محقق نشده است.
وي تعريفي از عدالت كه به آزادي و حقوق اساسي انسان‌‏ها توجه ندارد و عدالت را به معناي قرار گرفتن هر چيز در جاي خود مي‌‏داند را، تعريفي سنتي دانست كه در دين و قرآن وجود ندارد و اظهار داشت: براساس اين تعريف، وضعيت موجود جوامع عليرغم اين‌‏كه عده‌‏اي در آن به عده‌‏اي ديگر ظلم مي‌‏كنند، عادلانه است و نبايد تغيير كند.
دبيركل جنبش مسلمانان مبارز تصريح كرد: نمي‌‏توان به لحاظ نظري اين مفهوم را كه انسان‌‏ها عليرغم جنسيت، دين و نژادشان برابر هستند را، رد كرد. بر اساس اين تعريف انسان‌‏ها از نظر استعدادها, قابليت‌‏ها و حقوق انساني برابرند. آزادي نيز از قابليت‌‏هاي انساني است پس انسان‌‏ها حق دارند، آزاد باشد.
وي آزادي انديشه و وجدان را مقدم بر تحقق عدالت و اولين پيام انبيا برشمرد كه روشنفكران و سوسياليست‌‏ها آن را ناديده گرفته و تلاش كرده‌‏اند عدالت را به زور بر جامعه حاكم كنند.
پيمان در بررسي جايگاه تاريخي عدالت، گفت: در جوامع اوليه، همبستگي و حيات جمعي ايجاب مي‌‏كرد كه برابري وجود داشته باشد، اما براساس ديدگاه ماركس، نابرابري زماني به وجود آمد كه مالكيت خصوصي و به دنبال آن سلطه سياسي شكل گرفت و آزادي از بين رفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به ديدگاه ديگري در مورد از بين رفتن برابري كه بيشتر با واقعيت‌‏هاي اجتماعي ايران تطابق دارد، تصريح كرد: براساس اين ديدگاه در جوامع ابتدايي ايران، نوعي مشا و برابري وجود داشت كه اين برابري در پي جنگ‌‏هايي كه روي داد و ناامني‌‏هاي دايمي، از بين رفت.
پيمان افزود: در پي اين جنگ‌‏ها در جوامع، نظامي‌‏گري غلبه كرد و اين امر به جنگ‌‏جويان امكان برخورداري از مزاياي بيشتري داد و نوعي اشرافيت نظامي شكل گرفت و به اين ترتيب، اول استبداد به وجود آمد و بعد مالكيت شكل گرفت.

Copyright: gooya.com 2016