چهارشنبه 23 شهریور 1384

اطلاعيه کانون نويسندگان ايران (در تبعيد) در اعتراض به سفر احمدی نژاد به آمریکا

هم‌ميهنان!
در حالی که سرکوب هم‌ميهنان ما در کردستان کماکان ادامه دارد،
در حالی که زندانيان سياسی در چنان وضعيت بدی به سر می برند که زنجيره‌ای از اعتصاب غذاهای طولانی تا سر حد مرگ را به جان می خرند؛ چندان که هم‌اکنون و به فاصله اندکي از پايان يافتن (يا پايان دادن به) اعتصاب اکبر گنجی، چهار زندانی ی سياسی‌ِ ديگر در زندان رجائی ‌شهر دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
در حالی که کارگزاران حکومت در صدد انهدام گورهای گروهی کشتارشدگان ۶۷ هستند تا حافظه تاريخی مردم ما را مخدوش کنند، رئيس جمهوری ی جمهوری اسلامی که مورد اتهامات بسيار از تيرخلاص زنی تا شرکت در ترور قرار دارد، برای شرکت در نشست سازمان ملل، با قصد پيشنهاد سالِ مهرورزی به بندگان خدا، به آمريکا سفر خواهد کرد و هم‌ميهنان ما در آمريکا، در اعتراض به حضور ايشان، در نيويورک، در تدارک تظاهراتی گسترده در برابر مقر آن سازمان هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما در اعتراض به سرکوب و کشتار نويسندگان، در اعتراض به سرکوب قوم ها و فرهنگ های ایرانی، در اعتراض به نقض مداوم آزادی ‌های انديشه، بيان و قلم در کنار اين هم‌ميهنانمان خواهيم بود و از همه ايرانيانی که روز چهارشنبه، امکان رساندن خود را به ميدان مقابل مقر سامان ملل دارند، درخواست داريم در اين تظاهرات شرکت کنند.

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد)
13 سپتامبر2005

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه کانون نويسندگان ايران (در تبعيد) در اعتراض به سفر احمدی نژاد به آمریکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016