سه شنبه 5 مهر 1384

گفتگوی نشريه آلمانی "يونگه ولت" با ناصر زرافشان: "در دستگاه واقعی قدرت تغييری رخ نداده است"

ناصر زرافشان
برخورد سلبی طی چند دهه اخير به غالب حرکات سياسی مردم تبديل شده است. اين هفده ميليون رای را بيشتر بايد به حساب مخالفت با کارنامه رفسنجانی و خاتمی گذارد تا حمايت از احمدی نژاد. اکثريت مردم عادی نه تنها در باره آن چه احمدی نژاد در آينده قرار است انجام دهد هيچگونه تصور روشنی نداشته و ندارد، حتی خود او را هم تا يک ماه پيش از آن که به او رای دهند، نمی شناختند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016