دوشنبه 11 مهر 1384

شبهه‌يي‌ كه‌ آقاي‌ سروش‌ تحت‌ عنوان‌ »ختم‌ نبوت‌« بيان‌ مي‌كنند، همان‌ منطق‌ شيطاني‌ اصحاب‌ سقيفه‌ است‌، اعتماد

گروه‌ سياسي‌: جمعي‌ از طلاب‌ حوزه‌هاي‌ علميه‌ قم‌ با انتشار بيانيه‌يي‌، به‌ اظهارات‌ اخير عبدالكريم‌ سروش‌ محقق‌ و عرفان‌ شناس‌ ايراني‌ اعتراض‌ كردند.

در بيانيه‌اين‌ گروه‌ از طلاب‌ آمده‌ است‌: تذكر مي‌دهيم‌ كه‌ خطرات‌ و آسيب‌هايي‌ كه‌ توسط‌ برخي‌ »اصلاح‌ طلبان‌ خارج‌ نشين‌« به‌ سركردگي‌ امثال‌ سروش‌ و با حمايت‌ مستقيم‌ و بعضا علني‌ بيگانگان‌ پيگيري‌ مي‌شود، بسيار فراتر از به‌ خطر افتادن‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ است‌. اين‌ بيانيه‌ ادامه‌ مي‌دهد: شبهه‌يي‌ كه‌ آقاي‌ سروش‌ تحت‌ عنوان‌ »ختم‌ نبوت‌«، در لفافه‌ جملات‌ پر آب‌ و تاب‌ و رنگين‌ و به‌ ظاهر اديبانه‌ و فلسفي‌ بيان‌ مي‌كنند، همان‌ منطق‌ شيطاني‌ اصحاب‌ سقيفه‌ است‌ كه‌ مي‌گفتند پيامبر اكرم‌ (ص‌) كسي‌ را براي‌ جانشيني‌ خود معرفي‌ نكرده‌ است‌ و پيامبران‌ ميراث‌دار ندارند و شگفت‌انگيزتر و عبرت‌انگيزتر آنكه‌ سيره‌ عملي‌ اصحاب‌ سقيفه‌ در تعيين‌ خليفه‌، به‌ معشوق‌ طناز آقاي‌ سروش‌ يعني‌ »دموكراسي‌ غربي‌«، شباهت‌ها دارد!طلاب‌ معترض‌ به‌ سروش‌، همچنين‌ با شيطاني‌ عنوان‌ كردن‌ نظريه‌ قرائت‌هاي‌ مختلف‌ ازدين‌ گفته‌اند: شيطان‌ زدگي‌ كه‌ امروز به‌ منظور به‌ حاشيه‌ راندن‌ شريعت‌ و فقاهت‌، بر طبل‌ »نسبي‌گرايي‌« و »قرائت‌هاي‌ مختلف‌« و »دموكراسي‌ پرستي‌« مي‌كوبند تا به‌ خيال‌ خود جا را براي‌ دموكراسي‌ و آزادي‌ و حقوق‌ بشر، باز كنند، مسوول‌ و متهم‌ اصلي‌ »بحران‌ اخلاقي‌« و سست‌ شدن‌ مباني‌ اخلاقي‌ و انساني‌ به‌ خصوص‌ در نسل‌ جوان‌ هستند و پرواضح‌ است‌ كه‌ با نسبي‌ كردن‌ اخلاق‌ و به‌ حاشيه‌ راندن‌ معنويت‌ و ديانت‌، انتظار داشتن‌ جامعه‌ اخلاقي‌ و انساني‌، باطل‌ و نشدني‌ است‌.در پايان‌ اين‌ بيانيه‌ نيز امضاكنندگان‌، با تكرار هشدارهاي‌ خود از مسوولان‌ خواسته‌اند كه‌ نگذارند بدعت‌هاي‌ خطرناك‌ در گرداب‌ بازي‌هاي‌ سياسي‌ به‌ فراموش‌ سپرده‌ شود و به‌ مردم‌ نيز توصيه‌ كرده‌اند كه‌ حساسيت‌ و هوشياري‌ خود را در برابر توطئه‌هاي‌ دشمنان‌ و بيگانگان‌ حفظ‌ كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016