دوشنبه 18 مهر 1384

اكبر گنجي به سلول انفرادي بازگردانده شد، مسئول كميته حقوق بشر جنبش ملي رفراندم

اطلاعيه مسئول كميته حقوق بشر جنبش ملي رفراندم در مورد وضع گنجي

عليرغم قول و قرار هاي داده شده در طي اعتصاب غذاي اخير اكبر گنجي كه به بستري شدن وي در بيمارستان ميلاد منجر شده بود، مسئولين قوه قضائيه نه تنها به وعده هاي "تقيه وار" خود عمل نكردند، بلكه بر فشار و سختگيري هاي خود بر اكبر گنجي و خانواده اش افزوده اند. بر طبق اطلاعات واصله از ايران ، اكبر گنجي كه مظهر مقاومت و استقامت مي باشد مجددا به يك سلول انفرادي در زندان اوين برگردانده شده است. اين حركت غير انساني بر خلاف تمام وعده هاي است كه مسئولين به خانواده گنجي داده بودند.

براي ملت در بند ايران گنجي اين ستاره درخشان مظهر نور و آزادگي و انسانيت بوده و است , و به همين دليل نيز براي خفاشان كور دل و شب پرست گنجي خورشيدي است بس فروزان و آزار دهنده و لهذا او را در سلول انفرادي حبس نمودند. ولي جمهوري اسلامي بايد بداند كه نمي تواند نور را در سياه چالهاي اوين زنداني كرد.

مبارزه و سازش ناپذيري اين قهرمان بايد سرمشق تمام آنهائي كه ظاهرا مدعي آزادي و آزاد منشي و برقراري جبهه دمكراسي خواهي و غيره هستند باشد. گنجي و احمدي نژاد هر دو فرزندان انقلاب بهمن 57 بودند كه از بطن اين نظام بر خاستند. گنجي اگر مي خواست مي توانست امروز بجاي احمدي نژاد بر كرسي رياست جمهوري نشسته باشد. اما گنجي و احمدي نژاد دو راه متفاوت را برگزيدند. احمدي نژاد ره به سوي تاريكي ها پيشه كرده و بروي صندلي رياست نشست. اما گنجي همچون خورشيد تابان در اوج آسمان ايران صعود كرد و در قلب ميليونها ايراني آزاديخواه و انسان منش براي هميشه جاي گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كميته حقوق بشر جنبش ملي رفراندم، حبس انفرادي گنجي را محكوم مي كند و خواهان آزادي بدون قيد و شرط وي و ديگر زندانيان سياسي از اسارت غير قانوني و غير انساني مي باشد. كميته حقوق بشر جنبش ملي رفراندم از اپوزيسيون درونمرزي و برونمرزي تقاضا مي كند كه از استقامت و مبارزه گنجي و ديگر همرزمان اسيرش درس گرفته و با از خود گذشتگي و خضوع زمينه را براي يك پلاتفرم دمكراتيك و هماهنگي بزرگ ملي فراهم نمايند. ما از تمام نيروهاي آزاد منش و دمكرات اپوزيسيون در خارج و در داخل از ايران عاجلانه تقاضا مي كنيم كه در مورد سرنوشت گنجي و ديگر مبارزان اسير خاموش ننشسته و صداي اعتراض خود را به جهانيان برسانند.

زنده باد جنبش رهايبخش ملي رفراندم
مسئول كميته حقوق بشر جنبش ملي رفراندم
دكتر عبدالستار دوشوكي
هيجدهم مهر 1384

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اكبر گنجي به سلول انفرادي بازگردانده شد، مسئول كميته حقوق بشر جنبش ملي رفراندم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016