سه شنبه 26 مهر 1384

سايت بازتاب علاوه بر شكايت شوراى عالى امنيت ملى حدود ۲۴ مورد شكايت ديگر نيز دارد كه با تقاضاى بعدى تعقيب موقوف نمى گردد، ايران

روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب تهران در پى انتشار خبرى در روزنامه ديروز مبنى بر اينكه دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى تقاضاى رفع توقيف سايت بازتاب را نموده توضيح داد كه در نامه شوراى عالى امنيت ملى تقاضاى رفع توقيف نشده است.متن اين توضيح بدين شرح است: با توجه به اينكه در خبر منتشره عنوان شده «دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى طى نامه شماره ‎/۸۴د۷۳۲۸‎/ مورخ ۸۴‎/۷‎/۲۱ از دادستانى خواسته است نسبت به رفع توقيف از اين سايت اقدام كند و ...» شايان ذكر است كه در نامه مذكور كوچكترين اشاره اى به رفع توقيف سايت بازتاب نگرديده است.همچنين سايت بازتاب علاوه بر شكايت شوراى عالى امنيت ملى حدود ۲۴ مورد شكايت ديگر نيز از سوى ساير نهادها و اشخاص حقيقى و حقوقى دارد كه در حال حاضر در شعبه اول بازپرسى دادسراى كاركنان دولت تحت رسيدگى مى باشد و اكثر اين شكايات داراى جنبه عمومى است كه با تقاضاى بعدى تعقيب موقوف نمى گردد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016