شنبه 30 مهر 1384

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اراك به اتهام توهين به شوراي نگهبان فردا به دادگاه مي‌رود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اراك، فردا يكم آبان ماه در پي احضار دادگاه، در شعبه‌ي 101 دادگاه جزايي اراك حاضر مي‌شود.


«حامد ايرانشاهي» در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: اتهامات وارده به اين‌جانب، نشر اكاذيب و توهين به شوراي نگهبان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016