شنبه 7 آبان 1384

متکی، وزير امور خارجه: اظهارات‎ رئيس‎ جمهـور چيـزي‎ جـز راهبـرد و سياست ‎۲۷ سالـه‎ جـمهــوري‎ اسـلامـي‎ نبود، واحد مرکزي خبر

پاسخ‎ متكي‎‎ به‎‎ جنجال‎ رسانه هاي‎ غربي


تهران‎ ـ وزير امور خارجه‎ جمهـوري‎ اسـلامـي‎ ايران‎ جنجال‎ آفريني‎ هاي‎ امريكا و انگليـس‎ را درباره‎ سخنان‎ رئيس‎ جمهـوري‎ فـرافـكنـي‎ براي‎ فرار از قطعنامه‎ خلع‎ سلاح‎ سازمان‎ ملل‎ متحد دانست‎.

متكي‎ در گفتگو با برنامه‎‎‎‎ شكوه حماسه شبكه اول‎ سيما با اشاره‎‎ بـه واكنـش‎ امـريكـا , رژيم‎ اشغالگر صهيونيستـي‎ و انگـليـس‎ دربـاره‎ اظهارات‎ آقـاي‎‎ احمدي نژاد تصـريـح‎ كـرد : اظهارات‎ رئيس‎ جمهـور چيـزي‎ جـز راهبـرد و سياست‎ 27 سالـه‎ جـمهــوري‎ اسـلامـي‎ ايـران‎ نبود.

وزير امور خارجه‎‎ با بيـان‎‎ ايـنكـه ايـران هرگز رژيم‎ غاصب‎ صهيونيستي‎ را در مجـامــع‎ بين‎ المللي‎ به‎‎ رسميت‎‎‎ نشناخته است , گفـت: تصويب‎ دو قطعنامه‎‎ بر ضد فعاليت‎ هاي‎ هستـه اي‎ رژيم‎ غاصب‎ صهيونيستي‎‎‎ علت‎ اصلي فرافكني امريكا و انگليس‎ است‎.

وي‎‎ يادآور شد : جمهوري اسلامي‎‎ ايران‎ درپـي راهكارهاي‎‎ سياسي‎‎ مبتني بـر عـدالـت‎ بـراي تحقق‎‎ حق مردم‎‎ مظلوم فلسطين‎‎ است‎ و درهميـن راستـا طرح‎ همه‎ پرسـي‎ در سـرزميــنـهــاي‎ اشغـالـي‎ را مطرح‎ كرده‎ است‎ تا نوع و شكـل‎ حكومت‎ مشخص‎ شود.

متكي‎ با بيان‎ اينكه‎ امريكا و انگليـس‎ طرح‎ رئيس‎ جمهوري‎‎ را براي حل‎ بحران‎ خاورميانـه‎ در تبليغات‎ سياسي‎ و رسانـه‎‎ اي‎ حـذف‎ كـرده است‎ , افزود: امريكا و انگـليـــس‎ ايـــن‎ طرح‎ را با غرض‎ ورزي‎ حذف‎ كرده‎ اند.
وي‎‎ با تاكيد بر لزوم‎ فعاليت‎‎ و جديت بـراي كسب‎ حق‎ در جامعه‎ بين‎‎ الملل‎ خاطرنشان كرد: ايران‎‎ با دستيابي‎ به‎‎ فن آوري‎‎ هستـه اي جز معدود كشورهاي‎‎ صاحـب‎ ايـن‎‎ فن آوري اسـت‎ و طبيعي‎‎ است‎ كه‎ امريكا و برخـي كشــورهــاي‎ اروپايي‎ از اين‎ امر ناخشنود باشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير امور خارجه‎ گفت‎:از سـالهاي‎ ابتدايـي‎ پس‎ از پيروزي‎ انقلاب‎ اسلامي‎‎ شـاهـد حـركتـي خودجوش‎ در كشورهاي‎ اسـلامــي‎ در دفــاع از مردم‎‎‎ مظلوم فلسطين‎ هستيم.

وي‎ با اشاره‎‎‎‎ به ناديده گرفته شدن‎ مصوبـات‎ مجمع‎ عمومي‎ سازمان‎ ملل‎ از سوي‎ رژيم‎ غاصـب‎ صهيونيستي‎ خاطرنشان‎ كرد: حساسيت‎ جمهــوري‎ اسلامي‎‎ ايران‎ نسبت‎ به‎‎ وضع‎ خاورميانه طبيعي و حق‎ ايران‎ است‎.

Copyright: gooya.com 2016