دوشنبه 9 آبان 1384

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در رابطه اعمال ضد انسانی بر علیه اکبر گنجی

پپس از 52 روز بي خبري مطلق از روشنفکر شجاع ايرانی اکبر گنجي با کمال تاسف و تاثر با خبر شديم که در اين مدت عمال اقتدارگرايي در زندان اوين اين دگرانديش را مورد بدترين و مخوف ترين شکنجه ها قرار داده اند. اعمال ضد انساني تيم بازجويي وي که بي شک در هماهنگي کامل با ميل اربابان قدرت غير دموکراتيک مي باشد به حدي است که دل هر انسان آزاده اي به درد مي آورد. شکنجه هايي از قبيل ضرب و جرح شديد، گرسنگي، عدم ارائه داروهاي مورد نياز و... نشان از آن دارد که در برخورد با اين زنداني سياسي رعايت حداقل حقوق انساني نشده است. برخوردهايي که نشان از آن دارد حاکميت در پي پيش بردن پروژه مرگ تدريجي و بي سرو صداي اکبر گنجي مي باشد تا بار ديگر خاطره قتل هاي فجيع زنجيره اي را در اذهان زنده نمايد. اين زنداني آزادي خواه که زماني به تاباندن نور به تاريکخانه اشباح قتل هاي زنجيره اي مشغول بود، اکنون طعمه اين تاريکخانه شده است. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي امير کبير ضمن محکوم نمودن اين حرکت رشت و غير انساني و ابراز همدردي با خانواده اکبر گنجي موارد زير را در اين خصوص به استحضار مي رساند:

1- حاکميت پس از برگزاري خيمه شب بازي انتخابات رياست جمهوري و يکپارچه سازي حاکميت، در حالي که مست از باده قدرت شده است، بي هيچ ملاحظه اي در برابر مخالفين خويش پا بر روي اصول اوليه انساني و اخلاقي نهاده است و بي هيچ پرده پوشي در حال قلع و قمع ايشان مي باشد تا مگر از اين طريق بتواند صداي تمام مخالفين خويش را حداقل در داخل کشور با ايجاد جو رعب و وحشت، خاموش نمايد. در جايي که با اکبر گنجي که توجه تمام مجامع بين المللي معطوف به وي شده است بي هيچ پرده پوشي اين گونه رفتار مي شود، مشخص نيست با زندانيان آزادي خواه و نسبتا گمنامي که در چنگال جمهوري اسلامي اسير هستند چگونه برخورد خواهد شد. در اين زمينه قابل ذکر است اين گونه حرکات مذبوحانه جريانات تاريکخانه اي راه به جايي نمي برد و محکوم به شکست است. جنبش آزادي خواه ايران، که جنبش دانشجويي بخشي از بدنه پوياي آن مي باشد، در برابر اين گونه حرکات ساکت نخواهد نشست و به حاکميت اجازه چنين گستاخي هايي را نخواهد داد. انجمن اسلامي دانشگاه امير کبير خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط اکبر گنجي و اعاده حيثيت از وي و خانواده محترمش مي باشد.
2- جرياني که در اين سال ها به دروغ خود را نماينده اپوزسيون مي خواند ماهيت فرصت طلب و اخلاق گريزش در سير جرياناتي که از خردادماه گذشته تا به امروز رخ داده است، به وضوح به نمايش گذارده است و نشان داده است که شايستگي يدک کشيدن اين نام را ندارد. جرياني که در زمان اعتصاب غذاي گنجي، بدون پايبندي بي هيچ اصول اخلاقي صرفا به دنبال کسب قدرت از طريق شرکت در انتخابات بود و هر روز حداقل هاي خود را براي شرکت در انتخابات تعديل مي کرد تا آن جا که به پياده نظام حاکميت در انتخابات بدل گشت، در آن زمان بي هيچ توجهي به فشاري که بر گنجي و خانواده وي وارد شده بود، با حاکميت مستبد هم داستان شد اکنون نيز جامه عافيت به تن کرده و پاي مصلحت در هم کشيده، نقض آشکار حقوق بشر به نظاره نشسته، نماد دموکراسي خواهي ايران را رها کرده و بي صبرانه در جلسات بي ثمر جبهه دموکراسي خواهي شرکت مي جويد. جايگاه رفيعي که توسط بازرگان ها و سحابي ها، اين رادمردان عرصه اخلاق، اين جريان کسب کرده بود، امروزه در نبود ايشان از عرش به فرش انداخته شده است. جنبش دانشجويي ضمن اعتراض شديد به اين گونه جريانات، هشدار مي دهد در صورت تداوم اين وضعيت، دانشجويان حرکات اين جريان را به نقد کشيده و به مثابه ديده بان جامعه مدنی به روشنگری در خصوص رويکرد فرصت طلبانه آنان به روند دموکراسی خواهی خواهد پرداخت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پايان انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير ضمن درخواست از تمامی آزاديخواهان و به خصوص همراهان و فعالين جنبش دانشجويی برای سامان دادن حرکت اعتراضی هماهنگ و افشا شرايط غير انسانی گنجی در زندان اعلام مي دارد در روزهاي آينده در قالب برنامه اي در صحن دانشگاه اعتراض شديد خود را نسبت به آن چه بر نماد دموکراسي خواهي ايران، اکبر گنجي، در اين مدت از طرف دوست و دشمن رفته است نشان خواهد داد تا بر باد بودن سودای خام عاليجنابان خاکستری در فروکشتن صدای آزاديخواهانه اکبر گنجی بر همگان عيان گردد.

Copyright: gooya.com 2016