دوشنبه 23 آبان 1384

احکام ۱۴ سال زندان و ۳ سال تبعید برای برپایی مراسم اول ماه مه در سقز را قویا محکوم می کنیم! راه کارگر

محمد شريف درگفت ‌وگوبا خبرنگارحقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) امروز یکشنبه 22 آبان 1384(13 نوامبر2005) اظهار داشت : " طبق احكامى كه به بنده ابلاغ شده است 5 نفرازموكلان به حبس محكوم شده و2 نفرازآن‌ها تبرئه شدند كه براين اساس محمود صالحى به 5 سال حبس و3 سال تبعيد به شهرستان قروه محكوم شده است. البته دادگاه صادر كننده‌ى حكم رسيدگى به يكى ازاتهامات وى رااز صلاحيت ذاتى محاكم انقلاب خارج قلمداد كرده وآن را براى رسيدگى به محاكم عمومى احاله داده است." وی درادامه به خبرگزاری ایسنا گفت : " همچنين دادگاه، جلال حسينى را به تحمل سه سال حبس محكوم و وى راازاتهام هوادارى از كوموله تبرئه كرده است. براساس راى صادره ازسوى شعبه‌ى يكم دادگاه انقلاب سقز محسن حكيمي، برهان ديوارگرومحمد عبدي‌پوربه 2 سال حبس محكوم شدند واسماعيل خودكام وهادى تنومند ازاتهامات انتصابى تبرئه شدند. " محمد شریف درپایان خاطر نشان کرد :" آراى صادره درزمان قانونى قابل اعتراض است واميدوارم دررسيدگى تجديدنظر، اين احكام نقض شوند."

گفتگوی محمد شریف وکلای فعالین کارگری سقزبا خبرگزاری ایسنا وایلنا ، نشان می دهد که رژیم ازادعای پرونده سازی اولیه خود عقب نشینی کرده واتهام آنان به جریان سیاسی کومه له راپس گرفته است. ايناحکام بشدت سنگين (14 سال زندان و3 سال تبعید ) برای 5 نفررا تنها به انگیزه برگزاری مراسم روزکارگر(اول ماه مه) درسقزوبرپایه ماده 610 قانون مجازات اسلامی صادرکرده اند.

برهمگان مشخص است که دستگیری فعالین کارگری سقزدرتاریخ اول ماه مه 1393با موج وسیع اعتراضات به رژیم درسطح بین المللی ازجمله : صد ها تشکل کارگری ومجامع مترقی درسراسر جهان وهمچنین کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری وکمیته آزادی تشکل جهانی سازمان کار(آ- ال – او) محکوم کردند. رژیم دراین فاصله چندین بارفعالین را به دادگاه فرا خوانده است ورژیم هرباردرمقابل فشار جهانی وکارزارهای وسیع اپوزیسیون چپ ورادیکال ، ازاعلام نتایج احکام بیداد گاههای خود خوداری می کرد. گویا امروز باسیاست های فاشیستی دولت احمدی نژادورودررویی مطبوعات جهان برسراعلام مواضع رئیس جمهورایران بااسرائیل وبرجسته وعمده شدن مسئله پرونده اتمی ونگرانی افکارعمومی حول این موضوعات، روزنه ای برای حاکمیت سرمایه داری ایران ودهن کجی آشکارآنان به پیشرفت تشکل های کارگری ومدافعین جهانی جنبش کارگری کشورمان فراهم آورده اند تا این احکام را بقبولانند!
طی همین چند روزازابلاغ احکام خشن صادره ازسوى شعبه‌ى يكم دادگاه انقلاب سقز، اطلاعیه های اعتراضی " کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری " ،" انجمن صنفی کارگران برق وفلزکارکرمانشاه "،"سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان" و ... درایران ونامه شدید الحن دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری " ازخارج به دولت احمدی نژاد وخیل وسیع اطلاعیه های احزاب وسازمانهای چپ وسوسیالیست وترقیخواه ، درکنار گفتگوها ی رادیویی ونشستهای پالتاکی نیروهای چپ وکارگری که تحرکات وسیع وهمه حانبه ای را برعلیه این احکام به شکل کارزاری وسیع وگسترده پایه گذاشته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان ما به همراه جنبش کارگری ایران و فعالینش، احکام صادره رااقدامی علیه موجودیت کل طبقه وهمچنان غیرقانونی دانستن برپایی مراسم اول ماه مه درایران توسط رژیم ضد کارگری وسرمایه داری حاکم درون کشورمی شناسدوبرآنست که وظیفه تمام ما فعالین سازمانها واحزاب چپ ورادیکال است که ازهمه شیوه ها وراههای مبارزاتی در جهت عقب نشینی واداشتن رژیم بهره گرفته وهمگام با کارزار نیروهای داخل، ما نیز فعال گردیم.

سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگرهمه فعالان سازمان ها واحزاب وبویژه چپ های منفرد را فرا می خواند که برای بی اعتباری دستگاه قضایی ورسوایی بیشترآن ، با استفاده ازهمه اشکال تجمعات موثروبهره گیری ازتجارب اقدامات مشترک پیشین ، آکسیون ها، مراجعه به مجامع کارگری جوامع میزبان، اعتصاب غذای سمبولیک، طومارنویسی، شبهای همبستگی ، مصاحبه های مطبوعاتی، میزگردها وجلسات پالتاکی واطلاعاتی درسطح جهان، خواستار فوری بازپس گرفتن وبدون قید وشرط احکام صادره باشیم.و نگذاریم که رژیم این چنین مانع مقدم تجمعات واعتراضات وپا گرفتن تشکل های مستقل کارگری گردند وجنبش را از تحرک و پیشروی باز دارند!

دوشنبه 23آبان 1384 برابر14 نوامبر2005

Copyright: gooya.com 2016