سه شنبه 15 آذر 1384

بیانیه فدائیان خلق (اکثریت) به مناسبت شانزده آذر، روز دانشجو

بیانیه هیأت سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دفاع از استقلال و حرمت جامعه دانشگاهی و اعتبار فرهنگ و دانش
امسال جنبش دانشجویی ایران در شرایطی 16 آذر، روز دانشجو را برگزار می کند که حکومت جمهوری اسلامی برای هر چه محدودتر کردن میدان تأثیرگذاری جنبش دانشجویی بر تحولات سیاسی کشور، خیز بر داشته است. معرفی یک روحانی فاقد هر گونه تحصیلات دانشگاهی به عنوان رئیس قدیمی ترین دانشگاه ایران، تنها یک نمونه از تلاشهای دولت نظامی-امنيتی برای پادگانی کردن محیط دانشگاه های کشور است. این انتصاب، توهین به هفتاد سال پیشینه آموزش عالی مدرن در ایران و به سخره گرفتن جامعه دانشگاهی و دانشجویان است. بیهوده نیست که این برگماری، به بزرگترین گردهمایی های اعتراضی در دانشگاه از هنگام روی کار آمدن دولت احمدی نژاد انجامیده است. دانشجویان معترض به این تصمیم حکومت، از دستاوردهای جنبش دانشجویی ایران، از استقلال و حرمت جامعه دانشگاهی، از اعتبار محیط فرهنگ و معرفت و دانش دفاع می کنند و شایسته است از حمایت همه فرهیختگان و روشنفکران ایرانی برخوردار شوند. بی اعتنائی آشکار حکومت به دانشگاه و دانشگاهیان، باید اعتراض یکپارچه و همبسته کسانی را برانگیزد که برای دانشگاه و محیط آموزش عالی در آینده توسعه و پیشرفت کشور نقش برجسته ای قائلند و نمی خواهند دست حکام کنونی در تیشه زدن به ریشه علم و آموزش در کشور باز گذاشته شود. ماندن رئیس جدید بر مسند ریاست مهمترین دانشگاه ایران، لطمه ای جبران ناپذیر به اعتبار و حیثیت این دانشگاه وارد خواهد کرد. محیط های علمی و فرهنگی ملی و بین المللی، دانشگاه تهران را با این ملاک خواهند سنجید که چه کسی اختیار امور علمی و آموزشی و اداری را در این دانشگاه بر عهده دارد. کسی که هرگز در دانشگاه علم نیاموخته است، نباید در رأس دانشگاه تهران بماند.
علاوه بر اعتراضات گسترده به انتصابات پادگانی رژیم، جنبش دانشجویی ایران در این روزها، در عرصه های دیگر نیز به مرزبندی هر چه روشن تر با حکومت دست زده است. اعلام این قصد از سوی دفتر تحکیم وحدت که هر چه بیشتر از حاکمیت فاصله بگیرد و خواستهای مردم را بازتاب دهد، تداوم مبارزات صنفی دانشجویان، بازتاب گسترده تر این خواست که نهادهای منتخب دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی، بدون محدودیتهای ایدئولوژیک و سیاسی در اداره امور مربوط به دانشجویان مشارکت یابند و از طریق پارلمانهای دانشجویی این مشارکت را اعمال کنند، جلوه هایی دیگر از زنده بودن و پویایی جنبش دانشجویی ایران است. برگزاری موفقيت آميز انتخابات اخير دفتر تحکیم وحدت در شرايطی که با انواع تهديدها، توطئه ها نفاق افکنی ها مواجه بود و نيز رويکردهای نوين آن برای نيرومندتر کردن بدنه خود از طريق پرداختن بيشتر به امور صنفی در کنار کار سياسی، و سمتگيری اش در تامين حضور دانشجويان دختر در ارگان های خود، جملگی نمودهای ديگری از پويایی و رشد اين بخش از جنبش دانشجویی ایران است.
52 سال پس از روزی که دانشجویان ایران، بهای شهامت و استواری خود در برابر رژیم کودتایی وقت را با جان زنده یادان بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی پرداختند، آرمانها و خواستهای آن مشعلهای فراراه جنبش دانشجویی ایران، کماکان راهنمای مبارزه دانشجویان ایران است. هنوز در ایران حکومتی برقرار است که به زبان سرکوب با دانشگاه سخن می گوید، گویی از سرنوشت رژیمی که در 16 آذر 1332، صحن دانشگاه را به خون سه تن از فرزندان آن رنگین کرد، درس نگرفته است. نیم قرن است که صدای آزادیخواهانه آن سه دانشجو در دانشگاه های ایران طنین افکن است. امروز، طنین این صدا را در حضور متداوم دانشجویان در عرصه های مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر، دمکراسی و عدالت اجتمایی می شنویم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مایه شادمانی است که جنبش دانشجویی ایران هر چه بیشتر با خواستهای عدالتخواهانه کارگران و زحمتکشان ایران پیوند می خورد. بیهوده نیست که حکومتی ها، از این پیوند هراسناکند و به عنوان نمونه، این هراس خود را اخیراً در جلوگیری از برگزاری یک گردهمایی در دفاع از حقوق صنفی کارگران ایرانی در دانشگاه نشان دادند. در شرایطی که «مستضعف پروری» دروغین، از نردبانهای اصلی دولت پاسداران برای بیرون راندن رقبای حکومتی بوده است، بجاست جنبش دانشجویی به عنوان رکن استوار جبهه آزادی و حقوق بشر، با حمایت پیگیر از خواستهای عدالتخواهانه اکثریت تحت ستم مردم ایران، با نشان دادن ماهیت رسوای تبلیغات « مهرپرورانه» و«فقیرنوازانه» دولت کنونی، در ترویج هرچه گسترده تر این حقیقت بکوشد که تحقق خواستهای صنفی و رفاهی کارگران و زحمتکشان، جز در سایه آزادی تشکل آنان که خود منوط به نهادی شدن حقوق بشر و دمکراسی در ایران است، میسر نیست. جنبش دانشجویی از این اعتبار و حیثیت برخوردار است که هم در صفوف آزادیخواهان و دمکراتهای ایرانی و هم در میان اکثریت تحت ستم جامعه ایرانی، کار اقناعی در مورد پیوند ارگانیک آزادی و عدالت انجام دهد. جنبش دانشجویی ایران، متکی به سنتهای دیرپای نسل 16 آذر است و قربانیان فراوان برای آزادی ایران و مبارزه علیه بی عدالتی اجتماعی تقدیم کرد. از نسل 16 آذر، کسانی برخاستند که به مثابه ادامه دهندگان راه جنش چپ ایران، پرچم عدالتخواهی را در کشور ما برافراشته نگه داشتند. مبارزان جنبش دانشجویی ایران، تنها غم خود ندارند، آنان عشق به همه انسانها را در سینه می پرورند و برای جامعه ای مبارزه می کنند که در آن، همه ایرانیان، از جمله کارگران و زحمتکشان از حقوق صنفی و انسانی خود که در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق کار تصریح شده است، برخوردار باشند. امروز، هنگام تکیه به سنتهای غنی جنبش دانشجویی ایران در مبارزه همزمان برای آزادی و عدالت است.
سازمان ما، که توسط مردان و زنانی از نسل 16 آذر بنیان گذاشته شد و اکنون نیز در صفوف خود، اعضای جنبش دانشجویی ایران از نیم قرن پیش تا کنون را متحد کرده است، در سالگرد 16 آذر 1332 به خاطره تابناک بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی درود می فرستد و دست جنبش دانشجویی ایران را در مبارزه مشترک برای آزادی و عدالت می فشرد.

هیئت سیاسی - اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
15 آذر 1384

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه فدائیان خلق (اکثریت) به مناسبت شانزده آذر، روز دانشجو' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016