چهارشنبه 16 آذر 1384

سكوت بي آشوب؛ پايان حضور مردم در برابر در اصلي دانشگاه تهران براي بزرگداشت روز دانشجو، آشوب

آخرين خبرها از اطراف دانشگاه تهران، حكايت از پراكنده شدن جوان‌ها و مردمي دارد كه براي بزرگ‌داشت شانزدهم آذر، روز دانشجو، گرد آمده بودند. نيروهاي گارد ويژه‌ي ضد شورش دورتادور دانشگاه تهران را به‌فاصله‌ي ده‌قدم به‌ده‌قدم محاصره‌كرده‌اند. و جالب اين‌كه چنين اقدامات امنيتي در حالي صورت مي‌گيرد كه دانشگاه تهران امروز 16 آذر 1384 به بهانه‌ي آلودگي هوا، تعطيل بوده. يكي از درهاي فرعي دانشگاه را باز كرده‌بودند و حضور نيروهاي امنيتي لباس شخصي در درون دانشگاه مشهود بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


از ديگر رويدادهاي مي‌توان به قطع شبكه‌ي تلفن همراه در منطقه‌ اشاره كرد! تا لحظه‌ي ارسال اين خبر هيچ گزارشي از درگيري يا بازدداشت افراد تجمع كننده ارسال نشده‌است. 16 آذر امسال همانند آن‌چه سياست كلي امنيتي دولت جديد جمهوري اسلامي است، در سكوت كامل خبري و بدون هيچ آشوب و اعتراض يا حتا بزرگ‌داشتي در مهمترين دانشگاه كشور، سپري شد.

شنيده‌ها حاكي از آن است كه روز يك‌شنبه برنامه‌اي از طرف تمامي گروه‌هاي دانشجويي، در رابطه با بزرگ‌داشت روز دانشجو برگزار خواهد شد. زمان و مكان اين برنامه به زودي اعلام مي‌شود.

16 آذر 1384، ساعت 16

Copyright: gooya.com 2016