شنبه 3 دی 1384

بيانيه‌ی كانون نويسندگان ايران به مناسبت دستگيری اعضای هيات مديره سنديكای كارگران شركت واحد

مردم شريف و آزاده ی ايران
در نخستين ساعات بامداد روز پنچشنبه اول دی ماه ، اعضای هيات مديره سنديكای كارگران شركت واحد به دستور دادستان تهران در منزلشان در ساعتی معين ، بی هيچ اخطار قبلی ، بطور جداگانه و ناگهانی در وضعيتی كاملا نامناسب از ميان خانواده هايشان بيرون كشيده شده و بازداشت شدند. چنانكه می دانيد اين اعضاء چند ماه پيش در دفتر سنديكای خود از سوی يك جريان شناخته و حمايت شده شديدا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شماری از آنان چاقو خوردند و زبان يكی از ايشان توسط مهاجمان بريده شد. اين اعضاء سنديكا در حالی كه منتظر دريافت نتيجه شكايت خود از مهاجمان از سوی دستگاه قضايی كشور بودند، بجای آن با اين بازداشت ناگهانی روبرو شدند.
مردم شريف و مسئو ل ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كانون نويسندگان ايران به حكم شرافت و آزادی انديشه و بيان و به پاس مسئوليت قلم در برابر حقوق فردی و اجتماعی ، پيش از اين نيز آزار اعضای سنديكا را محكوم و با آنان هم‌دردی كرده بود. اكنون بار ديگر شاهد همان برخوردهای ضد انسانی با ستم ديدگان هستيم . اين گونه رفتارهای ضدآزادی و سركوب‌های حساب شده و حذفی عليه حق تشكل و آزادی بيان در كشور ما، با هيچ يك از موازين انسانی سازگاری ندارد ، ما را نيز همانند ديگر تشكل های آزاد و مستقل به شدت نگران كرده است .
كانون نويسندگان ايران ضمن فراخواندن هم دلی ها و هم كاری های مردم و تشكل های مستقل و آزاد و كارگری در ايران و جهان برای نجات جان اين فعالان سنديكايی و دفاع از حقوق ايشان برای داشتن تشكل مستقل ، هرگونه بازداشت و برخورد با فعالان كارگری و تشكل ها را محكوم می كند و خواهان آزادی فوری و ادامه فعاليت و حق آزادی بيان ايشان است .

كانون نويسندگان ايران
٢ / ١٠ / ١٣٨٤

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016