یکشنبه 4 دی 1384

هيچ توافقنامه اي نبايد ميان اتحاديه اروپا و کشور هموفوبياي ايران باشد! سازمان همجنسگرایان ایرانی

اطلاعیه عمومی
از: دبیرخانه کمسیون حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی

با درود فراوان
در دهم دسامبر که روز جهاني حقوق بشر بود آقاي فرانک فان دالن رئيس سازمان همجنسگرايان هلند (COC Netherlands) يک گواهي از بخش بين المللي حقوق مردان و زنان همجنسگرا دريافت نمودند که به اتحاديه اروپا نيز تقديم شده بود و به آقاي صبا راوي نماينده سازمان همجنسگرايان ايراني در هلند نيز ارسال شد. در اين گواهينامه توضيح داده شده که پارلمان اروپا هرگونه روابط و قول و قرارهاي موجود با ايران را مي بايست قطع کند تا زماني که ايران دست از اعدام و ستم به همجنسگرايان بردارد.
سازمان COC هلند از تمام افراد دعوت مي کند که با ارسال ايميل به پارلمان اروپا و اعضاي اين اتحاديه و يا به طور مستقيم در کشورهاي اروپايي کمک کنند که اين قطعنامه پذيرفته شود. در سخنراني آقاي فرانک فان دالن در زمان دريافت اين قطعنامه از دست خانم امينه بوزکورت و آقاي تيجس برمن دو عضو هلندي پارلمان اروپا و بخش حقوق زنان و مردان همجنسگرا آمده است:
در ايران همجنسگرايان دستگير و در ملا عام اعدام مي شوند، با همه فشارهاي بين المللي اين اعدام ها ادامه دارد. با چنين کشوري که هيچ توجهي به قوانين جهاني پذيرفته شده حقوق انساني ندارد و همچنين حقوق زنان را هم رعايت نمي کند و مشغول ساختن بمب اتم هم هست اتحاديه اروپا هيچ توافقنامه اي نبايد با ايران داشته باشد. تا زمانيکه ايران به طور رسمي و آشکار اعلام نکند که همجنسگرايان را تعقيب و اعدام نمي کند بايد اين قطعنامه جاري باشد.
سازمان همجنسگرايان ايراني نيز از تمام افرادي که پشتيبان اين قطعنامه هستند و آن را در راستاي آزادي اقليت هاي جنسي مي دانند درخواست مي نمايد که نامه هاي خود را به آدرس هاي در نظر گرفته شده زير که مربوط به اعضای پارلمان اروپا می باشد ارسال نمايند.
bbelder@europarl.eu.int
inttberman@europarl.eu.int
tberman@europarl.eu.int
jblokland@europarl.eu.int

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ivandenburg@europarl.eu.int
pvanbuitenen@europarl.eu.int
kbuitenweg@europarl.eu.int
ldoorn@europarl.eu.int
ceurlings@europarl.eu.int
http://www.groenlinks.nl
amaat@europarl.eu.int
tmanders@europarl.eu.int
mmartens@europarl.eu.int
emeijer@sp.nl
jmulder@europarl.eu.int
lnist@home.nl
roomen@europarl.eu.int
jwiersma@europarl.eu.int
jmwiersma@planet.nl
cwortmann@europarl.eu.int
هلند يکي از اولين دولت هايي بود که نسبت به همجنسگرايان ايراني و وضعيت آن ها واکنش هاي مثبتي نشان داد و ديپورت همجنسگرايان ايراني را به ايران متوقف ساخت که جا دارد کمال تشکر و قدرداني بعمل آيد. صبا راوي نماينده سازمان در هلند فعاليت هاي چشمگيري در جهت ارتباط سازمان با دولت هلند و سازمان هاي مدافع حقوق اقليت هاي جنسي در هلند داشته است. شايان ذکر است که سازمان همجنسگرايان ايراني در صدد ايجاد يک کمپين بزرگ در جهت دفاع از حق پناهندگي همجنسگرايان پناهجو در هلند است و تا مدتي ديگر اين کمپين شروع به کار خواهد کرد. در زیر نیز یک متن پیشنهادی ارائه گردیده است که می توانید از آن استفاده کنید.
To Whom It May Concern:

Dear Sir or Madam,

As you know the Islamic Republic of Iran is one of the nine countries in the world that have death penalty for LGBT people. In our country homosexuals are sentenced to lash, stoning and hanging in public.
I am writing to support the proposal resolution of the Dutch parliament to the European Parliament against organized homophobic activities in the Islamic republic of Iran.

Sincerely Yours,
(Your name and country)

خواهشمند است که حتما رونوشت نامه های خود را به آدرس hrc@pglo.org ارسال نمایید تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.

شاد باشید و سربلند
آرشام پارسی
سخنگو و دبیر کمسیون حقوق بشر سازمان همجنسگرایان ایرانی

پیوست: ندارد
رونوشت: کلیه رسانه های ارتباط جمعی جهت انتشار

Copyright: gooya.com 2016