پنجشنبه 8 دی 1384

اطلاعيه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره کمک های مالی به زلزله بم

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

7 دی 1384
28 دسامبر 2005
اطلاعيه
پيرو اطلاعيه های پيشين و مقارن با دومّين سالگرد زلزله فاجعه بار بم, خاطرنشان می سازيم که جمع کمکهای نقدی به زلزله زدگان بم که طّی دو سال گذشته به حساب جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران واريز گرديد, بالغ بر مبلغ 78808 يورو گرديد. با انتقال اين وجوه طّی سه حواله بانکی به حساب شماره 8080 بانک صادرات ايران شعبه 1238, اسدآبادی تهران, به نام خانم شيرين عبادی, حسابی که به اين منظور در بانک سوسيته ژنرال پاريس افتتاح شده بود مسدود گرديد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عمليّات ساختمانی يک فرهنگ سرا در شهر بم از محّل اين وجوه و مبالغی که در ايران جمع آوری شده, آغاز گرديده و گزارش تفصيلی آن توسّط هيأت ناظر بر اجرای اين طرح به آگاهی همگان خواهد رسيد.

عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران درباره کمک های مالی به زلزله بم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016