جمعه 16 دی 1384

پاسخ جبهه دمکراتیک ایران به نامه دانشجویان

با نثاردرودهای گرم وتقدیر ازدانشجویان این آینده سازان میهن که همواره درتاریکی های راه چون مشعلداری هوشیار دغدغه هاوبیم وامیدهایشان را بامردم ، نخبگان و پیکارگران عرصه سیاسی درمیان می نهند. دیگرامروز دمکراسی ، صلح ، عدالت و آزادی مفاهیمی است که درباور بسیاری از پویشگران راه سعادت ملتها تصورآن تصدیق رانیزبه همراه دارد وباز چه کسی است که منکرآن باشد اتحاد نیروهای مبارز نخستین و فوری ترین پیش نیازهر تغییروتحول ازحاکمیتی اقتدارگرا ورجعت جو به سوی دنیایی آزاد آباد و روبه ترقی است.
تجربه انقلاب 57 این آموزه را درپی داشت که درکنارآنچه که نمی خواهیم می بایست تصویری روشن ازآنچه می خواهیم فرارویمان داشته باشیم. بنابراین نه تنها جای نگرانی نیست که درکنارمجاهدتهایی که برای اتحاد عمل نیروهای پیشرو دمکراسی به انجام می رسد هرتشکل به شفاف سازی مقصد و مدل مورد نظر خود بپردازد. بلکه این درس آموزی از تجربه پیشینیان ورویکرد لازمی است که بایدمورد اهتمام احزاب وکنشگران عرصه سیاسی قرار گیرد. تنها مساله آن است که مناقشه بر سر نیک و بد هر الگو ومدل مورد نظر را نه امروزو نه از سوی احزاب بلکه فردای آزادی و درآگورایی که مردم با مشارکت آزاد وبرابر خواهند داشت به داوری وحکم ملت باید سپرد. اتحادها ومیثاقهای نوپا گرچه حرکتی خجسته ونویدبخش فصل نوینی دروحدت عمل کوشندگان دمکراسی خواه ایران می باشد اما آنچه که بیم مرزبندی های جدید و بازآغازیدن دور تازه ازمنازعات ودسته بندی ها را به همراه دارد درجا زدن این روند، به خود مشغول شدن ، آغاز مباحث قدیمی ازتریبونهای جدید و فراموش کردن این مهم است که صورت بندی جدید مقصد غایی نبوده و اگرعزم جدی برای ایجاد کنگره ملی که درپیام های آزاد مردانی نظیر عباس امیرانتظام وحشمت اله طبرزدی و نیروهای آزادیخواه چون اتحاد دمکراسی خواهان وسایر اتحادهای دمکراتیک متجلی گردیده درپی نباشد همچنان بایست شاهد دورباطل صف بندی های فرعی بجای آوردگاه اصلی دمکراسی / اقتدارگرایی باشیم. ای بسا گفتگو های ادواری و موضوعی بین نیروهای دمکراسی طلب بستری مناسب را درراستای مقصود پیش گفته فراهم سازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شاید مناسب باشد بجای آنکه اهداف کوتاه یا میان مدت را برای رسیدن به مقصد نهایی مشخص سازیم ابتدا این اصل را فرا رویمان نهیم که هماهنگی درمشی وعملکرد ها را سرلوحه امورقراردهیم. اگرنیروهای دمکراسی خواه داخل کشور به واسطه برخی تضییقات دایره عمل محدودی درکنشگری دارند دمکراسی طلبان خارج از کشور می توانند به تتمیم ، تداوم وگسترش آن حرکت دردنیای آزاد بپردازند. این همان هماهنگی های بسترساز اتحاد می باشد که امروز روشنای کم سویی ازآن درافق نمایان است و امید است تا هرروزپرفروغ تر گردد. جبهه دمکراتیک ایران ضمن سپاس ازدرخواست دردمندانه و دل نگرانی های فرزندان صلح جو وآزاده میهن باردیگر برآمادگی خود درحمایت ازهرحرکت هماهنگ وگفتگوهای سازنده با احزاب وگروههای دمکراسی جو درراستای وحدت عمل آزادیخواهان اعلام می نماید.

15 دیماه 1384
جبهه دمکراتیک ایران
Idf_shoura@yahoo.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پاسخ جبهه دمکراتیک ایران به نامه دانشجویان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016