چهارشنبه 5 بهمن 1384

گفت و گوی "روزنا" با محمدعلي ابطحي: برخي شعارهاي ما با اصول ديپلماتيک منافات دارد

روزنا: " متاسفانه سالها است در کشور ما روشي اعمال مي شود که روش درستي نيست. در مواقعي که بناي تصميم گيري است و مهندسي تصميم گيري صورت مي گيرد، ديدگاه هاي متفاوت که عمدتا عقل گرا تر از ديدگاه هاي احساساتي و احيانا افراطي حکومتي است مورد بي توجهي کامل قرار مي گيرد .اما وقتي بحران ايجاد مي شود از تمام جريانات متفاوت خواسته مي شود که براي حفظ کليت نظام متحد باشند."

محمد علي ابطحي ، مشاور رييس جمهور سابق که با " روزنا" درباره آرايش سياسي گروه هاي داخلي در صورت ارجاي پرونده ايران به شوراي امنيت گفتگو مي کرد، در ادامه مي افزايد: اين اتحاد به لوازمي نياز دارد که پيش از وقوع هر اتفاقي بايد مورد توجه قرار گيرد.

عضو مجمع روحانيون مبارز، وحدت نظر در بحران هاي احتمالي آينده را منوط به استفاده از ديدگاه هاي صاحبنظران در اين روزهاي حساس مي داند و مي گويد: شعارهاي افراطي که گاهي غير واقع بينانه در سياسيت خارجي طرح و دنيا را به جاي حمايت به مخالفت از ما بر مي انگيزاند و با آنچه که با اصول ديپلماتيک براي گفتگو و مذاکره با دنيا ضروري است ، منافات دارد؛ متاسفانه اين روزها طرح مي شود مي تواند نتايج بسيار تلخي براي ملت ايران در پي داشته باشد.

در صورت ارجاي پرونده هسته ايي ايران به شوراي امنيت، افکارعمومي جهان کشورمان را به عنوان يک مجرم جهاني خواهند شناخت. روزنا اين نکته را با مشاور خاتمي مطرح و نظر او را در اين باره جويا شد.

ابطحي افکار عمومي جهان را عنصر بسيار تعيين کننده اي در تصميم گيري حکومت ها مي داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

او مي گويد: تصميم گيران فعلي کشور نسبت به افکار عمومي دنيا بي تفاوت هستند که اين رفتار ناپسندي در دنياي فعلي تلقي مي شود. ما امکان آن را داريم که در پرونده هسته ايي کشورمان افکار عمومي دنيا را به سود خود جلب کنيم. همچنان که در زمان آقاي خاتمي ، نظر مردم جهان در تضاد مستقيم با پرونده هسته ايي ايران نبود.

ابطحي از اينکه در سياست گذاري هاي فعلي توجهي به افکار عمومي نمي شود ابراز تاسف مي کند و مي گويد: بهترين فضاي تصميم گيري عليه ايران براي رهبران دنيا، افکار عمومي همراه با آنها و مخالف ايران است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت و گوی "روزنا" با محمدعلي ابطحي: برخي شعارهاي ما با اصول ديپلماتيک منافات دارد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016