پنجشنبه 20 بهمن 1384

"استراتژی دگرگونی های سیاسی در ایران"، پالتاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان با فرهاد روحی و محسن نژاد، ۲۲ بهمن – ۱۱ فوریه

پالتاک عمومی
موضوع: "استراتژی دگرگونی های سیاسی در ایران"
ميهمانان: فرهاد روحی و محسن نژاد

تاريخ: شنبه 22 بهمن 1384 – 11 فوریه 2006
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016