سه شنبه 9 اسفند 1384

اقدامات دولت عدالت و مهرورزي در استان اصفهان: فرماندار دولت اصلاحات در شرف اخراج از دانشگاه؟ قطع حقوق فرماندارسابق اصفهان؟ نثرما

آخرين خبر از دولت عدالت ومهرورزي، دراستان اصفهان

بادستور مستقيم هرسيچ ،معاون اداري ومالي دانشگاه ومسئول سابق بسيج استادان دانشگاه اصفهان:

فرماندار دولت اصلاحات در شرف اخراج از دانشگاه مي باشد.؟

حقوق فرماندارسابق اصفهان قطع گرديد.؟

نثرما: براساس اخبار رسيده بادستور مستقيم هرسيچ ،معاون اداري ومالي دانشگاه ومسئول سابق بسيج استادان دانشگاه اصفهان، حقوق ومزايای قدرت الله نوروزی کارشناس ومديرسابق اموراداري دانشگاه،و فرماندار دولت اصلاحات در اصفهان قطع گرديد.

شنيده ها حاکيست که براساس دستور هرسيچ ،پست سازماني نوروزي حذف ، وفعلا ايشان بدون پست سازماني در اختيار امور اداری دانشگاه قرار گرفته اند .
شايان ذکر است در صورت نداشتن پست وايجاد نکردن آن توسط دستگاه، مستخدم پس شش ماه پرونده اش به سازمان مديريت ارسال مي گردد ودستگاه مي تواند فرد را اخراج نمايد.اين در حاليست که پست گرفته شده از نوروزی در اختيار يکي از بستگان دکتر انشايي مسئول گزينش دانشگاه قرارگرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفته مي شود چند ماه قبل نامه ای توسط دکتر انشايي مسئول گزينش دانشگاه اصفهان به هرسيچ ارسال گرديده ودر آن نامه قدرت الله نوروزی فرماندار سابق اصفهان متهم به ضد ولايت فقيه گرديده بود .

گفتني است دکتر رامشت رييس دانشگاه که چند بار به دليل تندروي های هرسيچ به وي تذکر داده است ،قول داده مشکل فرماندار سابق اصفهان را حل نمايد ولي اين امر تاکنون محقق نگرديده است.

Copyright: gooya.com 2016