شنبه 13 اسفند 1384

فراخوان به نشست عمومی برای دفاع از مبارزات کارگران، جمعی از مدافعین مبارزات کارگری در ایران

هم دلی از هم زبانی خوش تر است

ایرانیان محترم، عزیزان علاقه مند به سرنوشت و مبارزات طبقه کارگر

با نگاهی کوتاه به جامعه ایران براحتی می توان دریافت که بخش عظیمی از آن علیرغم کار و تلاش زیاد چگونه از بدیهی ترین ملزومات یک زندگی معمولی و در شأن انسان بی بهره و محرومند. اخراج وسیع کارگران و کارکنان موسسات مختلف، عدم پرداخت حقوق معوقه، اعمال قرار داد کار پیمانی و موقت، کثرت سوانح کار، بکارگیری و استثمار کودکان، پائین نگهداشتن دستمزدها و بخصوص دستمزد زنان، نقص و یا نبود بیمه های بهداشتی و بیمه های بیکاری، عدم پوشش سراسری بیمه های بازنشستگی و مهمتر از همه سرکوب و جلوگیری از ایجاد هرگونه نهاد و تشکل مستقل کارگری که بدون نفوذ دولت و کارفرماها قادر به دفاع از حقوق شاغلین باشد، عملاً زندگی را برای تمامی زحمتکشان جامعه غیرقابل تحمل کرده است. از آنجایی که هرگونه دستیابی به این حقوق جز از طریق ایجاد تشکلات مستقل کارگری امکانپذیر نیست، جمع های زیادی در ایران همچون کمیته همبستگی، کمیته هماهنگی و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، سندیکای شرکت واحد، انجمن صنفی معلمین، انجمن صنفی پرستاران و ده ها کمیته های اعتصاب و صندوق های تعاون کارگری همواره علیرغم سرکوب گسترده و دستگیری فعالین این مجامع، سعی درایجاد تشکلات مستقل و تحمیل آن به کارفرمایان و دولت بوده و میباشند.

بدنبال اوج گیری مبارزات کارگری در سالهای اخیر همچون اعتراضات کارگران صنایع تولیدی، معلمین، پرستاران، کارکنان حمل و نقل، کارگران موقت، بیکاران و ... در ایران، همزمان بخشی از ایرانیان مقیم خارج در شهرها و کشورهای مختلف بعنوان علاقه مندان به مسایل جامعه کارگری سعی در ایجاد کمیته ها و کانون های حمایت و همبستگی با کارگران و زحمتکشان جامعه کرده تا بتوانند به دور از هرگونه تحلیل سیاسی در رابطه با گرایشات درون جنبش کارگری ایران در دفاع از اصیلترین خواست آنان یعنی ایجاد تشکل های مستقل از دولت و کارفرما جهت احقاق حقوق انسانی شان در کنار آنان بوده و از طرق مختلف حامی آنان باشند. از آنجایی که همبستگی و دفاع از حقوق انسانی و بطور مشخص دفاع از کارگران هیچگونه مرز ملی، مذهبی و ایدیولوزیک را برنمی تابد، به اعتقاد ما علاقه مندان به سرنوشت و مبارزات جامعه کارگری دارای این توانایی و قابلیت هستند که با متمرکز کردن فعالیت های خود در یک ظرف، تبدیل به بلندگو و زبان کارگران در خارج از کشور شده و به اشکال مختلف یار و یاور انان بوده و در کنار آنان قرار گیرند.

ما بر این اعتقادیم که ایجاد هرگونه انجمن، کانون، کمیته، و یا هر ظرف دیگری به منظور همبستگی با کارگران و حمایت از حقوق آنان بدون شرکت هرچه وسیعتر علاقه مندان به سرنوشت مبارزات زحمتکشان امکان پذیر نیست لذا از تمامی علاقه مندان، دعوت به عمل آورده که دست در دست یکدیگر گذاشته و در چهارچوب این پلاتفرم مختصر پیشنهادی، امر همبستگی با کارگران را از طریق زیر به پیش ببریم:
- پشتیبانی از مبارزات کارگران در جهت بهبود زندگی روزمره و معیشتی آنان،
- حمایت از تشکلات مستقل کارگری موجود،
- حمایت از کارگران و فعالینی که سعی در ایجاد تشکلات مستقل کارگری می نمایند،
- جلب حمایت بین المللی بوسیله انتقال اخبار کارگری و رساندن صدای کارگران ایران به گوش کارگران سایر جوامع
- ارتباط تنگاتنگ با اتحادیه های کارگری و همچنین سایر تشکلات و شخصیت های مدافع کارگران جهت جلب حمایت وهمبستگی
- آنان با کارگران ایران و متقابلا همبستگی ما با مبارزات آنان،
- جمع اوری کمک مالی برای خانواده های اعتصابی و کارگران زندانی،
- وانتقال تجارب تشکلات و جنبش های کارگری سایر کشورها به کارگران ایران
میتوان به دوراز هرگونه اختلاف نظر سیاسی، سازمانی و عقیدتی در جهت عملی کردن این پیام ساده که " کارگران ایران تنها نیستند " گامی هرچند کوچک برداشت.

ظرف پیشنهادی ما برای عملی کردن این اهداف، ایجاد کانون همبستگی با کارگران با مشخصه های زیرمیباشد:
- سرلوحه فعالیت های آن، عملی کردن اهداف ذکر شده در پلاتفرم مختصر و پیشنهادی فوق می باشد
- رسیدن به اهداف آن ازطریق فعالیت آزاد و داوطلبانه به پیش برده میشود
- پیشبرد کارهای آن بر اساس اعتماد، توافق و تصمیمیات جمعی است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخن آخر: از آنجایی که ما نمیخواهیم ظرفی درست کرده و سایرین را به پیوستن به آن فرابخوانیم لذا از تمامی صاحبنظران، علاقه مندان و انسانهای شریف که خود را موافق با روح این پلاتفرم در کلیت خود می بینند خواهش میکنیم تا گرد هم آمده تا بتوانیم با راهنمایی، کمک و همیاری یکدیگر کانونی با اهداف ذکر شده ایجاد نماییم.
شاد و موفق باشید.
زمان: یکشنبه 12 مارس ساعت: 16
مکان: Bürgerzentrum Nippes
Turmstr. 3-5
50733 Köln-Nippes
با احترام: جمعی از مدافعین مبارزات کارگری در ایران (برگزارکنندگان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در شهر کلن)
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با تلفن 01744912843 و یا ایمیل info_kargari@yahoo.de تماس بگیرید.

Copyright: gooya.com 2016