دوشنبه 29 اسفند 1384

21 مارچ برابر با اول فروردين روز جهاني مبارزه بر عليه نژاد پرستي گرامي باد، کانون انديشه، گفتگو، حقوق بشر ايران (تورنتو)

بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش زيكديگرند
چو عضوي بدر د آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار


روز 21 مارچ پليس رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي به سوي كارگران سياه پوستي كه برعليه “‌كتابچه قانون “‌ تظاهرات كرده بودند ، شليك كرد و باعث كشته شدن 67 نفر و زخمي شدن 186 نفر از كارگران شد . “ كتابچه قانون “ كتابي بود كه همه سياه پوستان بايستي با خود حمل ميكردند تا بدانند از چه شيري بايد آب بخورند ،‌سوار چه اتوبوسي بايد بشوند ،‌چه باري وارد شوند و ...
سرانجام در سال 1966 سازمان ملل متحد اين روز را به عنوان روز مبارزه با نژاد پرستي تصويب كرد .
سالهاست كه رژيم نژاد پرست آفريقاي جنوبي ساقط شده است ولي آفريقاي جنوبي از اثرات مخرب تبعيض نژادي رنج مي برد.سياه پوستا ن هم چنان با نا امنيتي و نا برابر ي اجتماعي و اقتصادي روبر و هستند.
براي مشاهده اعمال نژاد پرستي نيازي به سفر در گذشته نيست. رژيم اسرائيل ميليونها جمعيت غير يهود خود را شامل اعراب مسيحي و مسلمان ،‌ را شهروندان درجه دوم به شمار مي اورد .
جنگ خونين بالكان كه يكي از مسببان خونريزي اش “ ميلوسويچ “ را در آستانه اين روز به خاك سپرد نمونه ديگري از سياهي تبعيض و نژاد پرستي است.
شعله ورشدن آتش جنگ فرقه اي مذهبي و قومي د ر عراق بدليل اشغال نظامي آمريكا و نفوذ كشورهاي همسايه آن نيز نمونه تازه اي ازين نژاد پرستي هاست.
بازگشت اجباري ميليونها افغان پناهنده از ايران به كشور شان كه هم چنان نا امن است و نيز به رسميت نشناختن ازدواج زنان ايراني با مردان افغان و عدم صدور شناسنامه براي فرزندان انان نمونه اي ديگري از همين گونه تبعيض هاست .
درجه دوم بودن زنان و قومها در ايران نيز نمونه آشكار تبعيض سيستماتيك حاكميت است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

استثمار نيروهاي مهاجر تحصيلكرده در كانادا تحت عنوان نداشتن “‌ تجربه كار كانادائي “‌ د ركشور ي كه خود كشور مهاجرين هست و اتفاقا اولين كشور امضا كننده روز مبارزه بر عليه نژاد پرستي است . نشا ن از عمق تبعيض هاي گسترده دارد.
با توجه به اين حقايق تلخ ،‌نيروهاي مردمي و مترقي وظيفه دارند كه در هر كجا كه هستند در راستاي آگاه سازي مردم براي مبارزه متشكل عليه نژاد پرستي و هر گونه تبعيض بر پايه مذهب و قوميت و جنسيت و نژاد كه فرهنگ نفرت و شعله هاي جنگ را شعله ور ميكند ،‌ تلاش كنند.

كانون انديشه ،‌ گفتگو . حقوق بشر ايران (‌تورنتو)
www.cdhriran.blogspot.com

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016