دوشنبه 21 فروردین 1385

افزايش بيش از پيش فشار بين المللى براى تعليق غنى سازى، اعلاميه فداييان خلق (اکثريت) پيرامون بحران هسته اى

در مخالفت با جمهورى اسلامى، پرچم صلح، دموکراسى و حقوق بشر را برافرازيم!


اقدام شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى در اوايل ماه مارس سال ۲۰۰۶ ميلادى مبنى بر ارائه گزارش رفتار جمهورى اسلامى در موضوع فعاليت هسته اى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، اراده فراگير نيرومند جهانى عليه جمهورى اسلامى را به نمايش گذاشت. در ادامه اين اقدام، تصميم اواخر همين ماه پنج عضو دائمى شوراى امنيت و دولت آلمان براى صدور بيانيه مشترک با محتواى تعيين ضرب الاجل ۳۰ روزه براى جمهورى اسلامى در عمل به مطالبات آژانس بين المللى انرژى هسته اى، اين اراده جهانى را به وجه نمايان ترى نشان داد و تثبيت کرد. بدين ترتيب، زمينه اعمال فشارهاى عملى عليه اين حکومت، بيش از پيش فراهم آمده است. اوضاع تماماً در جهتى سير مى کند که يا جمهورى اسلامى عقب مى نشيند و تعليق غنى سازى اورانيوم را مى پذيرد تا شبح خطرات مهلکى که در يک قدمى کشور قرار دارند از آسمان ميهن ما دور شود و يا گردن کشى کرده و کشور و مردم ما را به آتش مى کشد.
ديگر جايى براى خوش بينى هاى بى مورد نيست. جهان تصميم خود را گرفته است و اين جمهورى اسلامى است که بايد در برابر اين تصميم، دست به انتخاب بزند. مشى بي بنياد استفاده از شکاف هاى بين قدرت هاى جهانى، ديروقتى است که خطابودن و بي نتيجه بودن خود را نشان داده است. واقع بينى سياسى مانع از آنست که تشبثات بيهوده حکومت در بزرگ نمايى اختلافات کشورهاى بزرگ در روش فشار، به هدف قاطع همه اعضاى شوراى امنيت مبنى بر مخالفت مشترک آنان با غني سازى و بازفرآورى اورانيوم در حيطه عمل جمهورى اسلامى سايه بيفکند تا موضوع مرکزى همسانى هدف جهانيان را ناچيز جلوه نمايد.
آنچه تاکنون پيش رفته و همچنان پيش ميرود، همانا شکل گيرى گام به گام وسيع ترين و نيرومند ترين جبهه مخالفت با ماجراجويي هاى هسته اى حکومت جمهورى اسلامى در مقياس جهانى است. حکومتى که، ۱۸ سال تمام مخفيانه در پى دسترسى به غنى سازى مواد راديواکتيو با مقاصد شبهه بر انگيز بود. حکومتى که، با توليد موشک هاى بالستيک داراى توان حمل کلاهک هاى هسته اى، سوء ظن همگان را بر انگيخته است. حکومتى که براى همگان در منطقه و جهان غيرقابل اعتماد مى نمايد و سخنان و اظهارات مقامات رسمى آن از تريبون هاى رسمى داخلى و ديپلماتيک خارجى سراپا تحريک کننده و فتنه برانگيز است. حکومتى شاخص با اقدامات ماجراجويانه و ماجراآفرينانه، تا بدانجا که حتى کشورهاى داراى مناسبات اقتصادى بسيار گسترده با ايران، بر مهار آن تأکيد دارند و مخالف غني سازى اورانيوم خارج از کنترل آژانس بين المللى انرژى هسته اى، توسط آن هستند و اجازه نمى دهند که اين حکومت شرايط بازفرآورى سوخت هسته اى را داشته باشد.
هر اقدام در سطح بين المللى عليه جمهورى اسلامى، در خدمت هدف ثابت و پايدار جهانيان در مهار برنامه هسته اى اين رژيم است و هرگونه امتناع رژيم از تعليق غني سازى اورانيوم، به معنى تنگ تر شدن حلقات فشار از سوى جهانيان خواهد بود. روشن است که ادامه ماجراجويي هاى جمهورى اسلامى، کشور ما را در معرض مخاطرات سنگين قرار خواهد داد و تبعات سماجت اين حکومت در برابر مقررات مدنظر آژانس بين المللى انرژى اتمى، مردم ما را با خطر محاصره اقتصادى و حتى با مهلکه تعرض نظامى و جنگ روبرو خواهد کرد. اين درست است که محاصره اقتصادى را کشورهاى ديگر اعمال خواهند کرد، اما اين جمهورى اسلامى است که زمينه ساز آنست و اين جمهورى اسلامى است که با عقب نشينى از برنامه هاى ماجراجويانه خود مى تواند اين خطر را از مردم ايران دور سازد.اين نيز روشن است که تعرض نظامى از بيرون صورت خواهد گرفت، اما اين جمهورى اسلامى است که به چنين فاجعه اى ميدان مى دهد و اين جمهورى اسلامى است که با دست برداشتن از ماجراجويي هاى خود، مى تواند اين احتمال مرگبار و ويرانگر را خنثى کند. جمهورى اسلامى، طى يکسال گذشته با پافشارى بر نيات ضدملى خود که به دروغ آنرا يک مبارزه ملى جلوه مى دهد، وسيع ترين اجماع جهانى را عليه ايران شکل داده است و تنها با عقب نشينى آن است که جهان خواهان صلح مى تواند حساب خود را از مراکز و حکومت هاى جنگ افروز جدا کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما در اين لحظات خطير بارديگر بر اين حقيقت تاريخى تکيه مى کنيم که در اين بحران خطرناک، مردم ايران با خلاء يک اپوزيسيون مستقل و متحد روبرو هستند. اپوزيسيونى که، بتواند منافع ملى کشور و مصالح مردم ايران را نمايندگى کند و مسئولانه بکوشد که بر اجماع جهانى عليه برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى در سمت تحقق آزادى، جمهوريت ، دموکراسى و صلح در ايران تأثير بگذارد. اين اپوزيسيون مى تواند صداى صلح خواهى و آزادي خواهى مردم ايران را به گوش جهانيان برساند. اين اپوزيسيون قادر است جمهورى اسلامى را به عقب بنشاند و به آن اجازه ندهد که زير پرچم دروغين دفاع از منافع ملى ايران، نقشه هاى شوم خود را پيش ببرد. اين اپوزيسيون مى تواند نشان دهد که طرفدار صلح در منطقه، مخالف تروريسم و بنيادگرايى است، استقبال کننده حمايت هاى معنوى خارجيان از مبارزات مردم ايران و به سود مردم ايران است و در همانحال، مخالف محاصره اقتصادى و هرگونه تعرض نظامى عليه کشورمان و مخالف اپوزيسيون سازى و حکومت تراشى ديگران در ايران است. اين اپوزيسيون مى تواند مرز صريح خود را با سناريوهايى همچون اختصاص کمک ۷۵ ميليون دلارى دولت بوش به اپوزيسيون ايران نشان دهد و در مقابل، از هر دولت و قدرت مدعى دفاع از دموکراسى و آزادى در ايران بخواهد که تحت هيچ شرايطى و زير هيچ توجيهى، بر نقض وسيع و خشن حقوق بشر در ايران چشم بر نبندند.
جمهوريخواهان دموکرات و مستقل ايران، هم مى توانند نشان دهند که با همه وجود، حساسيت لحظه تاريخى کنونى را درک مى کنند و عزم دارند تا به نيازهاى اين لحظه پاسخ گويند، و هم ميتوانند در وضع نوينى که پديد آمده است براى عقب نشاندن جمهورى اسلامى هم در عرصه برنامه هاى ماجراجويانه هسته اى و هم در زمينه سياست هاى سرکوب گرانه آن، هشيارانه و مسئولانه همه امکانات ملى و بين المللى را به خدمت گيرند.
بر جمهوريخواهان دموکرات و مستقل است که صداى سوم و نيروى سوم در ميدان بحران هسته اى کنونى را هرچه نيرومندتر و رساتر بازتاب دهند و پرچم مبارزه با جمهورى اسلامى را با خواست عاجل صلح، دموکراسى و حقوق بشر برافرازند.

هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
پانزدهم فروردين ماه ۱۳۸۵

Copyright: gooya.com 2016