چهارشنبه 23 فروردین 1385

اطلاعيه نهضت مقاومت ملي ايران به مناسبت افزايش تهديدهاي نظامي

نهضت مقاومت ملی ايران
بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR
founded by Chapour Bachtiar


بمناسبت افزایش تهدیدهای نظامی

مسئولان جمهوری اسلامی که شایستگی های لازم برای اداره کشور و حل معضلات آن را نداشته اند در بیش از ربع قرن گذشته بزرگترین خسارات را به سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور وارد آورده و هنگامی که با اعتراض روبرو شده اند جوابی جز سرکوب، زندان، شکنجه، قتل و اعدام نداشته اند. امروز طرفداران نظام هر روز بیشتر اتمیزه می شوند و روند ریختن قدرت حکومت در همه زمینه ها سرعت گرفته است. نیروهای اپوزیسیون دموکرات نیز از هرگونه امکان فعالیت علنی و رشد محرومند، آینده کشور از نظر سیاسی نا روشن است.

مسئولین کنونی نسبت به گذشته نیز ناتوان ترند. آنها که با شعار نفت بر سفره مردم روی کار آمدند، در همین مدت کوتاه ضربات مهلکی به اقتصاد، وضع معیشتی مردم، امنیت و آزادی ها زده اند. آنها چون خود را در مقابل مردم پاسخ گو نمی دانند، به دنبال اهداف خاص گروه کوچک و افراطی خود مانند، سرعت بخشیدن به ظهور امام زمان، پاک کردن اسرائیل از صفحه جغرافی، حکومت جهانی اسلام و در نتیجه مقابله با قدرت های جهانی هستند. آنها کوشش دارند جدال میان گروه خود با قدرت های جهانی را که به مردم ایران هیچ ارتباطی ندارد، یک مساله ملی جلوه دهند. برای توجیه این کار نقاب ملی گرائی به چهره می زنند و حق استفاده ایران از انرژی هسته ای را به نحوی که جز زیان برای ایران نتیجه ای ندارد، طرح و تبلیغ میکنند. آنها به استقبال جنگی میروند که جز شکست و نابودی انسان ها نتیجه ای نخواهد داشت و فریبکارانه تصویری وارونه از قدرت نظامی ایران و قدرت های جهانی ارائه می دهند. آنها حتی از سرنوشت رهبر کشور همسایه عراق نیز نمی آموزند که در مقابله با قدرت های جهانی، هم مردم خود را گرفتار جنگی فاجعه آمیز، قتل و کشتار کرد و هم در آخر کشور را میدان فعالیت تروریسم نموده، ذخائر زیر زمینی آن را در اختیار قدرت های جهانی قرار داد.

به مسئولین جهموری اسلامی اخطار می دهیم که دست از این سیاست های مخرب خود بردارند و مردم ما را که در این بیست وهفت سال حکومت آنها باندازه کافی مجبور به تحمل همه گونه سختی ها شده اند، بار دیگر با تحریم اقتصادی يا جنگی هولناک که جز از دست رفتن جان هزاران انسان و ویرانی کشور نتیجه ای نخواهد داشت، در گیر نکنند. سران اين رژیم باید بدانند که دوران خودسری ها بسر آمده و دنیا بصورتی در آمده است که هر روز دیکتاتور دیگری به پای میز محاکمه کشانده میشود و روزی هم نوبت آنان خواهد رسید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنین به دولت آمریکا اعلام می کنیم که هر اقدام علیه مردم ایران، به ويژه حمله نظامی یا کوشش در تجزیه کشور، نه تنها کمکی به پیشرفت دموکراسی، که اکثریت بزرگی از مردم ایران خواهان آنند، نخواهد بود، بلکه به نیروهای افراطی و بنیاد گرا میدان می دهد. چنین اقدامی چه بسا باعث خواهد شد مردم ایران دلجوئی و ابراز تاسف وزیر خارجه سابق آمریکا در رابطه با کودتا علیه حکومت قانونی و رهبر نهضت ملی و دموکراتیک ایران، دکتر محمد مصدق را باور نکنند و برای دفاع از سرزمین خود مجبور شوند پشت سر کسانی جمع شوند که دست بچنین ماجرا جویی هایی زده اند.

ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
سه شنبه 23 فروردین 1385 برابر11 آوریل 2006
http://www.namir.org
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه نهضت مقاومت ملي ايران به مناسبت افزايش تهديدهاي نظامي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016