پنجشنبه 4 خرداد 1385

بيانيّه كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي آذربايجان شرقي و اردبيل در خصوص چاپ كاريكاتور توهين آميز روزنامه ايران، تبريز نيوز

پيمان پاك مهر. روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:0098 914 415 7400

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل،در خصوص چاپ كاريكاتور جنجال برانگيز روزنامه ايران و حوادث پيرامون آن اطلاعيه اي صادر كرده است.
متن كامل اين اطلاعيه در زير آمده است:

بسم الله الرحمن الرحيم
در زمانه اي كه شرايط بسيار خطرناك ، كشور ايران و تماميّت آن را تهديدمي كند و متأسّفانه بـه بركت برخي از سياست ورزي هاي نـاشيانه ، آمريكا موفّق شده است در تعقيب سياست خاورميانة بزرگ « اجماع جهاني » عليه ايران را فراهم سازد ، در چنين شرايطي كه خطر حمله از يك سو و تحريم از سوي ديگر منافع ملّي كشور را تهديد مي كند و بـه حكم عقل اساسي ترين راه و يگانه ترينِ آن ، وحدت ، همدلي ، همسوئي ، يكپارچگي تمامي اقوام و ملل و يكايك آحاد و شهروندان ايراني اعم از ترك ، فارس ، كرد ، لر ، بلوچ ، عرب ، تركمن و ... ( با لحاظ كثيرٱلملّه بودن ايران ) مي باشد ، متأسّفانه و علي ٱلظاهر در تعقيب سياست تفرقه افكنانة موروثي نظام سلطنتي مبتني بر تحقير و توهين زبان و فرهنگ اقوام ايراني ، روزنامة دولتي ايران در شمارة 3469 روز جمعه مورّخ 22/2/85 با چاپ مقاله اي در قالب واژگان سخيف و كثيف ، فرهنگ و زبان تركي ملّت غيور آذربايجان را به سخره گرفت و نشان داد كه سياست كهنة پيشين كماكان طرفداراني مركز نشين دارد . فرهنگ و زبان ملّتي مورد استهزاء قرار گرفت كه در گذشتة تاريخي تا به امروز ، چون ستاره اي تابناك بر بلنداي تمامي حركتهاي آزاديخواهانه و علمي ايران زمين درخشيده است . حركت آزاديخواهانة مشروطيّت از آذربايجان آغاز گرديده است . آذربايجان و آذربايجاني جزء اولين هادر هميشة تاريخ ايران بوده اند . مركز نشر انديشه هاي نو ، صنايع نو ، مدارس نو ... آذربايجان بوده است . آذربايجان « ســـــــــر » كشور ايران است و جايگاه مركز تفكّر ( مغز ) در سر جاي دارد ، كه البتّه از آذربايجان و آذربايجاني انتظاري جز اين نمي رود . در ساير عرصه هاي علوم انساني نيز چهره هاي شاخصي در فقه و اصول و تفسير و عرفان از اين خطّه برخواسته اند . نقش آفريني و جانفشاني ترك زبانان در دوران هشت سال جنگ تحميلي بر كسي پوشيده نيست و همگان مي دانند كه آذربايجانيان تمامي خواسته هاي آزاديخواهانة خود را براي تمامي ايران خواسته اند نكته اي كه همة صاحبنظران بي غرض بر آن شهادت مي دهند .
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان شرقي و اردبيل نمي تواند تأسف عميق خود را از مشاهدة جسارت و توهين وقيحانه به هويّت و زبان و فرهنگ چنين ملّت غيوري ابراز نكند ، لذا و ضمن محكوم نمودن اين اقدام موهن و تفرقه برانداز و مخالف تماميّت فرهنگي و ملّي اقوام و مليّتهاي ايراني و مغاير با موازين ملّي و بين ٱلمللي حقوق بشر ، مصرّانه خواستار آن است كه :
1- به منظور جبران مافات و ترميم و تسكين احساسات پاك جريحه دار شدة ترك زبانان ، به جاي توقيف روزنامة ايران و كاريكاتوريست و سر دبير آن ، وزير ارشاد دولت نهم از سمت تصدّي وزارتخانة فرهنگ و ارشاد اسلامي بركنار شود و از روزنامة ايران رفع توقيف به عمل آيد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2- اصول 15 و 19 قانون اساسي كه از اصول فراموش شدة اين قانون است با توجّه به اينكه يكي از مهمترين وظايف رياست جمهوري نظارت بر اجراي صحيح اصول قانون اساسي است ، هرچه سريعتر و دقيقتر به مرحلة اجرا در آيند .
3- به كارگيري زبان تركي در سريالهاي تلويزيوني به عنوان ابزار به اصطلاح طنز و تفويض ايفاي نقش هاي حقيرانة اجتماعي با گويش تركي به بازيگران تلويزيون و سينما كه متضمّن تحقير فرهنگ و زبان تركي است ممنوع شود و حرمت و جايگاه تمام اقوام ايراني ملحوظ و رعايت گردد .
4- ممنوعيّت ها و مخالفتهاي مكتوب ـ و بعضاً غير مكتوب ـ با انتخاب عناوين تركي در تابلوي مغازه و محل كسب اصناف و پيشه وران و تجّار و نيز با اسامي تركي براي نامگذاري نوزادان والديني كه تمايل دارند براي آنان نام دلخواه انتخاب كنند ، از ميان برداشته شود .
5- مسئولين انتظامي و امنيّتي با اعتراضات حق طلبانة مردم اين خطّه با خويشتن داري و سعة صدر برخورد نموده و توجّة داشته باشند كه بعضاً زمينة اغتشاش و به آشوب كشيده شدن اعتراضات مدني مردمي را افراد غير مسئول فراهم مي سازند . لذا به حق انتظار مي رود با مقصّرين و خطاكاران احتمالي حوادث اخير با رعايت همة موازين قانوني رفتار نمايند و در گزارش هاي تنظيمي از پيش داوري ذهني مبتني بر جرم انگاري و اتّهام تراشي پرهيز كنند .

كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل
1384/3/4

Copyright: gooya.com 2016