سه شنبه 12 آبان 1383

من به آقاي رفسنجاني راي مي دهم، حسين خداداد

علت راي دادن به آيت الله رفسنجاني بسيار آشكار است. تمام روش اصلاحات را ايت الله رفسنجاني بوجود آورد و اگر نبود شخصي مانند ايت الله رفسنجاني امروز در ايران هيچ بو و نامي از اصلاحات نبود. در رياست جمهوري حضرت آيت الله رفسنجاني ديديم كه چگونه كيهان و خط محافظه كاران باايت الله رفسنجاني برخورد كردند. تمام قدرت محافظه كاران عليه تفكر آزاد انديش ايت الله رفسنجاني است. ايت الله رفسنجاني در ايران هميشه باعث حركت بجلو و ضد تفكر طالباني بوده است. دولت آقاي رفسنجاني موفقترين دولت در تاريخ ايران محسوب مي شود.

حيف است كه گول سخنان محافظه كاران را بخوريم و مانند كيهان و دوستان كيهاني در مقابل اين مرد بزرگ تاريخ ايستادگي كنيم. اگر نبود سم پاشي محافظه كاران امروز همگي فرياد نام اين آيت الله را مي زديم. بعضي از دوستان اصلاح طلب ساده انديش زود زير فشار افكار محافظه كاران در مقابل پدر اصلاحات ايستادگي كردند. اولين انحراف و شكست اصلاح طلب ها اين بود كه قدر اين مرد شجاع را نشناختند و رهبري ايشان را فراموش كردند. ايت الله رفسنجاني انتظاري از محافظه كاران ندارند ولي هميشه فكر مي كردند كه چرا دوستان اينچنين مي كنند؟ در طول سالهايي كه بعضي از سران اصلاح طلب از آقاي رفسنجاني فاصله گرفتند، محافظه كاران هر روز بنوعي سعي و تلاش كردند افكار و انديشه اصلاحات را در ذهن آيت الله رفسنجاني نابود كنند ولي هيچگاه موفق نشدند.

آيت الله رفسنجاني برنامه مشخص و قدرت سياسي كامل دارد كه خواسته هاي مردم ايران را پياده بكند. هيچ شخصي نمي تواند باعث پيشرفت و تمدن گردد جز ايت الله رفسنجاني. بعضي از طرفداران ساده انديش اصلاحات فكر مي كنند كه اگر خانم محترم شيرين عبادي يا اقايان محترم محمد رضا خاتمي، ارمين، موسوي و... رئيس جمهور بشوند مي توانند اصلاحات را بر قرار كنند ولي سخت در اشتباه هستند. هيچ شحصي نمي تواند در مقابل تفكر طالبان ايستادگي كند مگر ايت الله رفسنجاني.

دشمنان آقاي رفسنجاني تفكر زندان و ترور شخصيتي را در سر دارند. در رياست جمهوري ايت الله رفسنجاني جلوي تمام اين تفكرات گرفته مي شود و بحرانها از بين مي رود. آزادي ايرانيان و آزادي عقيده و سخن فقط در دولت آيت الله رفسنجاني برقرار شد و در آن زمان دانشجويان را زنداني نمي كردند. ازادي مطبوعات را از زمان ايشان داريم. هرچه اصلاحات دارد از بركت وجود اين مرد بزرگ است. نبايد حيله محافظه كاران را باور داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محافظه كاران در مقابل ايت الله رفسنجاني افرادي را كانديد خواهند كرد تا ايت الله رفسنجاني راي نياورد. حيله گري محافظه كاران اين است كه مي خواهند با زبان مخالفتي با ايت الله رفسنجاني نكنند ولي در عمل سم پاشي افكار عمومي مي كنند. نوشتار اقاي علي مطهري كه يكي از دوستان كيهاني است بيانگوي همين مسئله است. اگر دولت اقاي خاتمي توانست حركتي بكند فقط از بهره گيري از افراد دولت ايت الله رفسنجاني بود. آيت الله رفسنجاني هماني است كه اصلاحات را نجات خواهد داد و راهنمايي خواهد كرد. بايد همگي حيله و نقشه محافظه كاران را توجه كنيم. اين افراد كانديدهايي در مقابل ايت الله رفسنجاني بوجود مي آورند و نمي خواهند ايشان رئيس جمهور قرار بگيرند. وظيفه هر اصلاح طلب است كه جلوي اين حيله محافظه كاران را بگيرد. ايت الله رفسنجاني با تجربه ايي كه دارد تنها شخصي است كه مي تواند اسلام معتدل را بعد از اين همه خرابي پياده كند.

چون به دين و مملكت اعتقاد دارم مي دانم كه بايد بهترين فرد و با تجربه ترين فرد مملكت رئيس جمهور قرار بگيرد. براي همين من به آيت الله رفسنجاني راي مي دهم.

Hosseeinkhodadad@hotmail.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13859

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'من به آقاي رفسنجاني راي مي دهم، حسين خداداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016