شنبه 28 آذر 1383

در مورد اظهارات چند تن از آزاد شدگان و نشدگان جرايم اينترنتى و در خصوص "روشهاى فنى" اعتراف گيرى، الياسي

در مورد اظهارات چند تن از آزاد شدگان و نشدگان جرايم اينترنتى كه در زندان با كمك قوِه محترم قضاييه در افكار قبلى خود تجديد نظر كرده اندو پى به اشتباهات خود برده اند، بنظر مىرسد كه برخى از انديشمندان نيز بخواهند اين راه را امتحان كنند.در اين مورد گفتمان زير ضبط شده است.
انشتين(ا):آقا(بالهجه آلمانى)،بيته ، پليز، مىشه من از امكانات شما استفاده كرد؟ پولش هم بود نو پروبلم.من تعريف از يو خيلى شنيد.
عليزاده(ع):خوب شما چند روز مىخواى؟
(ا):با توجه كه نظريه نسبيت اشكال داشت فكر كرد... 20 روز كافى شايد هست.
(ع):نمىشه آقا جان، الآن ما متقاضى خيلى داريم شما كه نوبرش نيستى."ايزاك نيوتن" و "لوئى پاستور"و...همه تو نوبتن.10 روز ديگه آخرش،اونم اگه از آقاى شاهرودى نامه بيارى،التماس نكن!
(ا):التماس كرد.اصلا من "فادر مادرى" با "نازيسم"و"فاشيسم" عناد داشت ،شما هم كه روى همه اونا رو سفيد كرد.در ضمن اعتراف نامه هم خوب نوشت.
(ع):فعلا برو يك وبلاگ بزن و كمى صبر كن ببينم چكارت مىشه كرد.

در خصوص"روشهاى فنى" اعتراف گيرى از زندانى كه توسط آقاى عليزاده بعنوان "جايگزين شكنجه "اظهار شده،گروهى از نمايندگان مجلس هفتم به بازديد دعوت شده اندو عليزاده توضيح مىدهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

(ع):دوستان ملاحظه مىكنيد كه در اينجا همه چيز بصورت اتوماسيون و"بدون دخالت دست" در آمده.اول زندانىخام"باز" شده(يك زندانى ايستاده و لباسهايش توسط بازوهاى مكانيكى برداشته مىشوند)و در اينجاروى "تسمه نقاله" قرار مىگيرد .بعد با آب سرد"شسته" مىشود(جريان آب زير صفر روى زندانى)و بعدش "استريل"(شوك الكتريكى)و بعد هم جهت نرم شدن كمى"كوبيده"(دو عدد كيسه بوكس از دوطرف زندانى را مىكوبند)وسپس"پوليش"(سنگ سمباده چرخان) ، و آخرش هم"بسته بندى"(دوباره دستگاه لباس زندانى را مىپوشاند) و در ته خط هم آماده"مصرف"(اعتراف نامه از چاپگر توسط بازوى مكانيكى گرفته شده و به دست زندانى داده مىشود) است.
(ع.ش):نمىشه ازش براى زناى خيابونى استفاده كرد؟
(ع):نمىدونم. مىدم مهندسين مون روش كار كنن.يك نمونه هم مىخواد.شما براى خدمت به نظام كه ...؟

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15665

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در مورد اظهارات چند تن از آزاد شدگان و نشدگان جرايم اينترنتى و در خصوص "روشهاى فنى" اعتراف گيرى، الياسي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016