دوشنبه 28 دی 1383

اعتراض به اعدام خالد حرداني، فرهنگ پور منصوري و شهرام پور منصوري، شيوا نظرآهاري

خالد حرداني بر خلاف " قاسم" « ارتفاع پست» سرنوشتي چون او در انتظارش نبود. روز چهارشنبه هنگامي كه امواج خورشيد شهرتان را روشن ميكند، خالد حرداني دگر نخواهد بود.

خالد حرداني ، جوانكي كه براي فرار از مشكلات جامعه اش سعي داشت " راحت ترين راه و يا شايد سخت ترين راه" را انتخاب كند، اعدام ميشود.

خالد حرداني يا همان "قاسم" در ارتفاع پست البته ميتوانست براي خروج از بن بستهايش گزينه ي ديگري را انتخاب كند. اما همدردي افكار عمومي با شخصيت قاسم در ارتفاع پست نشان داد كه مردم نه تنها خالد حرداني را مستوجب مجازات نميبينند بلكه مقصر اصلي را جامعه اي ميدانند كه جوانانش را آنقدر ناديده ميگيرد تا اين چنين عصيان كنند.گو اينكه بينندگان ارتفاع پست در تمام طول فيلم خواستار پيروزي قاسم در اين نبرد بودند.

دو روز ديگر خالد حرداني اعدام خواهد شد به دليل اينكه تنها ميخواست حقش را از جامعه اي كه لگد مالش كرده بود بگيرد..... خالد حرداني اعدام خواهد شد تنها به اين دليل كه خواستار زندگي بود.. او هم حق داشت از ثروت بيكران مملكتش كه تنها ميان عده اي تقسيم ميشود بهره مند شود... و خالد حرداني اعدام خواهد شد بدون اينكه حتي كسي بفهمد كه امثال او در اين مملكت كم نيستند چه بسا كه فردا خالد حرداني ديگري از جايي ديگر سر برآرد...

نگذاريم خالد حرداني اعدام شود...

در حالي كه چشم تمام دنيا به زلزله ي جنوب آسياست.. در حالي كه سازمان ملل و ساير جوامع وابسته به آن در صدد كمك رساني به آسيب ديدگان جنوب آسيا هستند.. در اين سو.. رژيمي به نام « جمهوري اسلامي» فرصت را غنيمت شمرده و 2 روز ديگر 3 تن را بالاي دار خواهد برد( خالد حرداني،فرهنگ پور منصوري، شهرام پور منصوري)

در خبرها خواندم كه حكم اعدام علي باغي (متهم پرونده ي قتلهاي پاكدشت) در دادگاه تجديد نظر رد شد و در اين سو ، جرم خالد حرداني "اقدام عليه امنيت" عنوان ميشود!

آقايان اقدام عليه كدام امنيت؟ آيا با وجود شما امنيتي در اين سرزمين باقي مانده است؟ آيا كشتن چندين كودك بيگناه به امنيت اين مملكت ضربه نميزند؟ پدران و مادران امروز، چگونه با ديدن چنين فجايعي ، ميتوانند فرزندانشان را روانه ي جامعه كنند؟

پس امنيتي كه از آن دم ميزنيد و ما را متهم به اقدام بر عليه آن ميكنيد كجاست؟ خالد حرداني لطمه اي به امنيت اين مللكت نزد او تنها شما را رسواتر از پيش كرد.. خالد حرداني نمونه اي است از جواناني كه هزار كار مختلف را شروع كرده اند و سرشان به سنگ خورده.. . نمونه اي است از جواناني كه هزار جاي مختلف " پارتي بازي" و تبعيض" را ديده اند... نمونه اي است از آن 60% كه در مملكت اسلاميتان زير خط فقر زندگي ميكنند..

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آهاي جوامع مدافع حقوق بشر با شما هستم... اعدام خالد حرداني نشان ديگري است از عدم صداقت شما در گفتارتان.. از محكوميتهاي نمايشي شما... چه شده؟ .. هنوز بيش از يك ماه از محكوميت اين رژيم در مجمع عمومي سازمان ملل نميگذرد.. نگاهي به احكام صادر شده در بيدادگاههاي رژيم اسلامي بياندازيد.. .. نقض حقوق انسانها و نابودي تفكر و انديشه تا به كي؟ تا كجا مخواهيد با اين محكوميتهاي نمايشي ذهن افكار عمومي را منحرف كنيد... شايد اعدام او نقطه ي آغازي باشد بر سركوبهاي بعدي... در اين مملكت خيلي ها به جرم ساختگي " اقدام عليه امنيت" در خطر اعدام قرار دارند..

.. نگذاريم او اعدام شود.. يادمان باشد تنها 2 روز زمان داريم..

او تنها ميخواست « جايي برود كه آب باشد، امنيت باشد، كار باشد»( به نقل از فيلم ارتفاع پست)

او فقط ميخواست زندگي كند، آنهم با شرافت

شيوا نظرآهاري

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17087

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض به اعدام خالد حرداني، فرهنگ پور منصوري و شهرام پور منصوري، شيوا نظرآهاري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016